Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 695

 

гр. Бургас, 18 април 2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шести април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Б.Ч. и с участието на прокурора ВЕЛИЧКА КОСТОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 454/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „МАКАЛАЛИ БАР“ ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Елена“ **, представлявано от управителя К. В. Д., против Решение № 229/29.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 1078 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Царево, с което е изменено наказателно постановление № 16-001230 от 19.08.2016 г., издадено от изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, с което на „Макалали бар“ ЕООД, за нарушение на чл. 63, ал. 2, във вр. с чл. 63, ал. 1 от КТ, на основание чл. 415а, във вр. с чл. 415б от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 800 лева, която е намалена на 1 500 лева.

Касаторът иска отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление. Счита, че е допуснато съществено процесуално нарушение при реализиране на административнонаказателната отговорност. Според него, АУАН и НП не съдържат правилно описание на нарушението, тъй като се твърди, че проверката е извършена на 19.07.2016 г., а от друга страна, че е подадена справка за приети и отхвърлени уведомления от 19.05.2016г.

В съдебно заседание касаторът редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира касационната жалба за неоснователна.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и че съобразно установените факти, административно наказващия орган правилно е приложил материалния закон, като е преценил, че с оглед на обстоятелството, че нарушението е било отстранено непосредствено след проверката, санкцията следва да бъде в минимален размер. 

Основното възражение на касатора е, че НП не съдържа правилно описание на нарушението, тъй като в същото е посочено, че проверката е извършена на 19.07.2016 г., а от друга страна, че е подадена справка за приети и отхвърлени уведомления от 19.05.2016г., т.е. преди извършване на проверката.Тази неяснота според него, препятства възможността му да разбере кога е извършил нарушението и какви са конкретните факти, въз основа на които е формиран извод за осъществен състав на нарушение.

Действително в обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление е посочено, че справката за приети и отхвърлени уведомления е с изх. № 16388163100360 от 19.05.2016 г., 15,49 часа, а проверката е извършена на 19.07.2016г., към 15,10 часа.

В АУАН № 16-001230 от 22.02.2016 г. обаче е посочено, че справката е с изх. № 16388163100360 от 19.07.2016 г., 15,49 часа, т.е. посочените справки са с един и същ изходящ номер и дата, година и час, единствено се различава месецът, което предпоставя извод за допусната техническа грешка при изписването на месеца в обжалваното наказателно постановление.

Още повече, че въпросната справка е приета като доказателство по делото и същата има номер и час идентичен с тези, указани както в АУАН, така и в Наказателното постановление. Т.е. без съмнение в случая се касае до допусната техническа грешка в наказателното постановление, а не до неяснота по отношение на релевантен за спора факт.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229/29.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 1078 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Царево, с което е изменено наказателно постановление № 16-001230 от 19.08.2016 г., издадено от изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София, с което на „Макалали бар“ ЕООД, за нарушение на чл. 63, ал. 2, във вр. с чл. 63, ал. 1 от КТ, на основание чл. 415а, във вр. с чл. 415б от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 800 лева, която е намалена на 1 500 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: