ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 11.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 454 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – И.Н.Ч., редовно призован, не се явява, за него адвокат А.Й., с пълномощно приложено по лист 7 на адм.д. № 1255/2016г. по описа на Административен съд София-град.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Митници” гр. София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й-Т. и началник отдел правен Й., с пълномощни от днес.

 

АДВОКАТ Й.: Поддържам молбата си от 27.04.2016г. относно местната компетентност. Считам, че Административен съд Бургас не е компетентен да разгледа настоящата жалба. Съобщенията моля да бъдат изпращани на посочения съдебен адрес в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й-Т.: Уважаеми г-н председател запознахме с молбата на жалбоподателя от 27.04.2016г. и изложеното в нея. Считаме, че Агенция „Митници” не разполага с териториална структура в гр. Хасково и гр. Свиленград в смисъла посочен в АПК, поради което не считаме, че настоящата жалба е подсъдна на Административен съд Хасково, но доколкото е препратено делото от Административен съд София-град и има определение в този смисъл на Върховен административен съд, то предоставям на съда.

 

НАЧАЛНИК Й.: Поддържам заявеното от юрисконсулт Й-Т..

 

Съдът счита, че са налице пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание по следните съображения:

 

С определение № 1024/22.02.2016г., постановено по адм. дело № 1255/2016г. по описа на Административен съд София-град, настоящото дело е изпратено по подсъдност на Административен съд Бургас.

С молба от 27.04.2016г. жалбоподателят е направил възражение за неподсъдност на делото пред Административен съд Бургас. Иска да бъде гледано от Административен съд Хасково. Представя копие на личната си карта от която е видно, че И.Н.Ч. е с постоянен адрес ***.

Ответникът по оспорването изразява становище в днешното съдебно заседание, чрез представителите си по пълномощие.

  На основание чл. 133, ал. 1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Мястото, на което е работил жалбоподателя е без значение при определяне на местната подсъдност. Оспорената заповед № 423/11.01.2016г. е издадена от директора на Агенция „Митници“. В чл.7, ал.1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“ е предвидено, че Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна. Митницата е административно звено в структурата на Агенцията (чл. 29, ал. 1) и е структурирана в териториално митническо управление, митнически бюра и/или митнически пунктове (чл. 30, ал. 1). От спецификата на извършваната от митниците дейност следва, че те не са предназначени да обслужват определена част от територията на страната, поради което посочените митници не представляват териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения акт по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК, и на основание чл.133, ал.2, т.2 от АПК, делото следва да се разглежда от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт - в случая Административен съд София-град.

Дори да се приеме, че Агенция „Митници“ има териториални структури по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК, то би следвало, с оглед адреса на жалбоподателя – гр. Свиленград и изричното възражение за неподсъдност пред Административен съд Бургас, направено с молба от 27.04.2016г., делото да се разглежда от Административен съд Пловдив или Административен съд Хасково, тъй като съгласно заповед № ЗМФ-1257/14.12.2015г. на министъра на финансите, т. V.3., дейността, компетентността, правата и задълженията на териториално митническо управление Свиленград, митница Свиленград, преминават към Свиленград Митническо бюро, митница Пловдив.

По изложените съображения, Административен съд Бургас, дванадесети състав намира, че изпратеното от Административен съд София–град дело не е местно подсъдно на Административен съд Бургас, поради което и на основание чл.135, ал.6, вр. с ал.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 454/2016г. по описа на Административен съд Бургас и

 

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 

Определение не подлежи на обжалване.

 

 

                                            СЪДИЯ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: