ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 05.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети юни                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 454 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ „ЮЖЕНИ - Тонка Стойчева”, редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по пълномощно по делото. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02-1400581-091-01/04.12.2014г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, поправен с ревизионен акт № П-02000214069895-003-01/12.12.2014г., потвърден с Решение № 51/10.02.2015г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.

           В открито съдебно заседание на 03.04.2015г. съдът допусна извършването на съдебно-икономическа експертиза, която е извършена и представена в срок по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.В.А. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Във връзка с отговорите на въпросите на стр. 6, в абзаца „ От направения анализ на сметка 501…..” за 2009 г. вещото лице е посочило търсените допълнително приходи в размер на 63 616,12 лв. и съответно прави съпоставка с постъпилите в касата суми има разлика 45 519,06 лв. изразходени 52 445,55 лв. По подобен начин се получава за 2011 г. Какво представляват тези суми и какво представлява крайното салдо, както и защо се е получило?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Крайното салдо, което съм посочила, представлява разлика между началното салдо към 01.01.2009 г. плюс постъпилите парични средства в касата за 2009 г. минус изразходваните средства. Това, което прави впечатление е, че изразходените парични средства са повече от постъпилите и е в резултат на началното салдо, което не е посочено в този ред, а е посочено в таблицата на лист 4 най-отдолу салдо към 03.01.2009 г. - 7 257,34 лв.

         По същия начин е и за другите, като е сборувано крайното салдо с постъпилите парични средства.

         АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с направената проверка в счетоводството, може ли да се твърди, че всички продажби в търговския обект са маркирани в касовия апарат и осчетоводени?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря на този въпрос. Не мога да знам дали всичко е маркирано и осчетоводено.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 350 лв. на 05.06.2015 г.)

 

         АДВ. П.: Други доказателствени искания нямам.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед направеното оспорване в предходно съдебно заседание на Приложение 18, 19 и 20, които представляват справки за извършени покупки от въпросните три доставчици на жалбоподателя следва да посоча, че същите справки са направени въз основа на данните, които тези три дружуства са декларирали в техните справки-декларации по конкретните дневници за продажби и въз основа на програмния продукт на НАП е селектиран жалбоподателят и тези данни, които са посочени в дневниците за продажба на тези дружества, са посочени във въпросните справки.

         АДВ. П.: Оспорихме реалността на въпросните доставки. Те са декларирани от тях, издадени съответните фактури. Да се докаже, че действително е извършена доставката по тези фактури. Аз посочих пример как за фактура в размер на 2 лв. се изпраща микробус за доставка.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства.

 

         С оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителката ми, да отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт като недоказан, необоснован и незаконосъобразен по съображенията подробно изложени в същата и с оглед заключението на вещото лице по приетата в днешно съдебно заседание експертиза. Очевидно се установи по безспорен начин, че за определения период, доверителката ми в качеството си на ЕТ „Южени – Тонка Стойчева” не е получила процесната стока по заявени от тримата доставчици фактури и не е реализирала същите. В случая не се касае за укрит приход, за който твърдим, че няма реална доставка на процесните стоки, като доказателство за това е, че ЕТ не е разполагал със свободни парични средства, с които би могъл да покрие стойността на тези доставки, както и факта, че всичко, което е получено, реално е надлежно осчетоводено, съответно осчетоводен както разхода във връзка с доставката, така и при реализация на въпросната стока.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски. Не представям списък на разноските, но то е на база представеното пълномощно за процесуално представителство, както и разходите във връзка с държавна такса и възнаграждение на вещото лице.

Ще представя писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 2340 лв.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         ДАВА седмодневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: