ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 03.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети април                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 454 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ „ЮЖЕНИ - Тонка Стойчева”, редовно уведомен, се явява адв. П., с представено пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02-1400581-091-01/04.12.2014г., потвърден с Решение № 51/10.02.2015г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас.

         С определение на съда от 06.03.2015г., ответникът по жалбата е бил задължен в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи преписката по предходния Ревизионен акт № 0201301681/21.12.2013 г., отменен с Решение № 87/17.03.2014 г.

На 17.03.2015 г. са постъпили изисканите  писмени доказателства от ответника.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата, както и направеното с нея искане с оглед изясняване на фактическата обстановка да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза със задачи, поставени в нарочна писмена молба - неразделна част от жалбата, а така също правя искане за откриване на производство по чл. 193 от ГПК за оспорване на приложените към РД три справки - Приложение 18, 19 и 20, касаещи претендираните от органа по приходите издадени фактури от тримата доставчици към доверителя ми за ревизирания период. Считам същите за неверни, като аргументите ми за това са, че при доставчика „Т.Л.Г.Б.” ООД има издадена фактура за ***лв., което е абсурдно да се прави за ***лв. доставка. Има доставки два пъти в един и същи ден. Правя искане за оспорване на тези справки от трите доставчика.

Моля да ми се даде възможност да представя доказателства. От страна на доверителя ми не са представени други доказателства в хода на ревизионното производство.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

 

С оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване на Приложение № 18, № 19 и № 20 към ревизионния доклад, находящи се в кориците на делото от лист 70 до лист 89 включително.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза от вещо лице С.А., която да отговори на въпросите поставени от жалбоподателя, в нарочната молба на стр. 13 и 14 от делото след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2015 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: