ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 03.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 454 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

        

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ултра нет Бургас” ООД, редовно уведомен от преди, се явява адвокат Н. Д., с пълномощно по л. 51 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Руен, редовно уведомен от преди, се явява адвокат Ж., с пълномощно по лист 52 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „К. груп” ЕООД, уведомен от преди, не изпраща представител.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Руен, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Комнет България Холдинг” ООД, редовно призована, не се явява представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Г..

 

АДВОКАТ Д.: Моля да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Ж.: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Г. от 24.09.2014 година, което е в срока по чл.199 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Получили сме препис от заключението на вещото лице и моля да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Г., като снема самоличността му, както следва:

 

М.Р.Г. – 66 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение в срок,  които поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Експертизата е изчерпателна и ясна.

 

АДВОКАТ Ж.: Как се пресичат двете кабелни мрежи пространствено или физически. Въпросът ми е във връзка Наредба № 8/28.07.1999година за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. Уточнявам дали се пресичат физически или има пространство (разстояние) между тях?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Подземните съоръжения се изграждат винаги на различно ниво. Това е нормативно определено. В случая има детайл на проекта как е пресичането между единия и другия кабел със съответното разстояние във вертикално отношение, което е нормативно установено. Физически допир между двата кабела няма.

 

АДВОКАТ Д.: Възможно ли е на този кабел, който сега се проектира да има физическо пресичане на сервитутната зона със сервитутната зона на съществуващия кабел?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Има пресичане на сервитутните пространства на двата кабела, както съм отразила в заключението си. Тези сервитутни пространства са определени за ремонти работи. 

 

АДВОКАТ Д.: При разглеждане на проектната документация на каква фаза е проекта, идеен или работен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Проектът е на работна фаза.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Ж.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Г. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Г. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.67).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Ж.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото съгласувателни писма от ВиК, РИОСВ; електроразпределителното дружество, в случая „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД; бившето БТК сега „Виваком”, които са по отношение на съоръженията. Това са експлоатационните дружества от които съгласно ЗУТ следва да се изиска съгласуване. Съгласуването с експлоатационните дружества експлоатиращи обществени мрежи поначало са задължителни, когато има поркарване на проводи и други мрежи на техническата инфраструктура.

 

АДВОКАТ Д.: Запознах се с представените доказателства. Да се приемат. Няма да соча други доказателства. Делото е изяснено от фактическа страна.

 

АДВОКАТ Ж.: Нямам други искания по доказателствата. Спорът е изяснен. Моля да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ по доказателствата 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема днес представените от адвокат Ж. документи, като доказателства по делото.

 

Като съобрази липсата на доказателствени искания от страните, съдът приема делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаеми административен  съдия, моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски, включващи адвокатско възнаграждение, депозит за вещо лице и държавна такса от 50лева.

Поддържам депозираните по делото писмени бележки. Несъстоятелна е тезата на община Руен, че според ЗУТ експлоатационните дружества са само ЕВН, БТК и ВиК. Когато има съществуваща мрежа на територията на община Руен, изградена и с учреден сервитут, по законен ред влязла в експлоатация, то и „Ултра нет Бургас” ООД се явява експлоатационно дружество.

Кабелите не се пресичат един с друг, но има пресичане със сервитутните им зони, която зона е приета със Заповед на кмета на община Руен и е следвало да се съобразят със сервитута. Пречи това, че се пресича сервитута, който е учреден, защото трябва да се обслужва една оптична кабелна мрежа и не трябва да се допуска друго строителство включително и друг сервитут.

Моля да уважите жалбата и отмените Заповедта на кмета на Община Руен.

 

АДВОКАТ Ж.: Моля да оставите без разглеждане жалбата на „Ултра нет Бургас”ООД. От събраните по делото доказателства писмени, както ѝ от изслушаната днес в съдебно заседание експертиза,  приета и неоспорена, по безспорен начин считам, че се установява, че не са налице предпоставките на разпоредбата на чл.159, ал.1, т.2 и т.4 от АПК касаещ допустимостта на обжалване на определен индивидуален административен акт. Поддържам това мое становище изложено в съдебно заседание на 04.06.2014година досежно неправосубектността на оспорващия и липсата на правен интерес от обжалване на административния акт, предмет на настоящото производство. Ние сме в процедура по издаване на Заповед на кмета на община Руен за прокарване на отклонения от общата инфраструктура, за което Законът установява възможност такова да се осъществи върху държавни или общински терени, за което се учредява особено право на прокарване като възможност за строеж върху чужд имот по реда на чл.193, ал.3 от ЗУТ. Това производство протича единствено и само между заявителя за учредяване на такова право и общината представлявана от кмета.

Що се касае за съображенията изложени от жалбоподателя, че видите ли като експлоатационно дружество са заинтересована страна по обжалването на една такава заповед, считам същото за неоснователно. Първо както заявих, това производство е особено и протича само по този ред. В това производство заинтересовани лица няма. По смисъла на чл.131, ал.2  и ал.3 от ЗУТ заинтересовани лица ще са налице единствено и само в производство при създаването на ПУП, какъвто е парцеларния план за прокарване на съоръжения и прокарване на елементи от техническа инфраструктура. Обжалван е проектът за учредяване на особено право на прокарване, а не одобряване на ПУП, какъвто и да е той по реда на глава ІІ от ЗУТ. Аз считам, че с оглед на това жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.

Ако не приемете това мое становище, що се касае до съображенията за незаконосъобразност на обжалваната Заповед наведени в жалбата считам същите за неоснователни. В случая се касае за изграждане на отклонение от съобщителна кабелна мрежа, което не попада в случаите по чл.193 и следващите от ЗУТ, т.е. в случаите когато следва да се задоволяват нужди на определени физически или юридически лица, техни собствени нужди. Що се касае за съгласуването с експлоатационните дружества, съгласно разпоредбите на чл.64, ал.5 от ЗУТ, в случаите при извършване на нов строеж на елементи на техническа инфраструктура когато е наложително, с оглед предвижданията на съответния парцеларен план, да се извършва изменение на съществуващи сгради и съоръжения или тяхно преустройство, само в този случай Законът предвижда съгласуване със съответните експлоатационни дружества експлоатиращи обществените мрежи. Аз представих съответните писмени доказателства за съгласуване с експлоатационните дружества – „Виваком” правоприемник на БТК, ВиК, РИОСВ. Представих ги за пълнота въпреки, че не са предмет на обсъждане в обжалваната заповед. В тези писма е указано че, процесната заповед е издадена в изпълнение на одобрен и приет ПУП, парцеларен план за изграждане на съответната кабелна мрежа. Що се касае до възражението, че заповедта на кмета е немотивирана, тъй като в нея не било указано дали в производството са участвали всички заинтересовани страни, считам същото за неоснователно. Видно от приложената заповед, съдържанието на същата е съобразена с всички изисквания посочени в чл. 59 от АПК.

С оглед именно на всички тези мои становища аз считам, че жалбата на първо място категорично следва да бъде оставена без разглеждане, а административното производство прекратено. При условията на евентуалност, ако не приемете това мое твърдение, то във всички случаи следва жалбата да бъде отхвърлена, тъй като обжалвания с нея административен акт на кмета на община Руен е правилен и законосъобразен, постановен в съответствие с процесуалноправните и материалноправните норми.

Жалбоподателят не е правосубект, тъй като в случая не е засегнат от плана, въпреки че моето становище, че този план не е предмет на проверка на това производство. Съгласно чл.131, ал.2 и ал.3 от ЗУТ в случаите когато се касае за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и когато тези елементи засягат общински обекти от първостепенно значение, в този случай заинтересовани лица са само лицата, които са засегнати от строителството. Определение за общински обекти първостепенно значение е дадено в §5, т.73 от ЗУТ.

 

АДВОКАТ Д.: По принцип по тази заповед заинтересовани страни не би трябвало да има, но тогава когато оспорваната заповед засяга наши права и интереси, в случай сервитутното ни право, което е изградено с новото строителство, то ние сме заинтересована страна по смисъла на АПК. Колко сме прави, съдът ще прецени.

 

АДВОКАТ Ж.: В случая не се засягат права и интереси на жалбоподателя, тъй като от заключението на вещото лице става ясно, че пространствено се пресичат само в една точка двата кабела, на 30 см един от друг са, което е абсолютно допустимо съгласно Наредба № 8/28.07.1999година за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. Съгласно тази наредба е допустимо да се изграждат по този начин, защото отговаря на техническите правила и норми и не се засягат ничии интереси по начина по който се изгражда.  Относно сервитутът това е ограничаване на правото на собственост за определена територия.  Има "служещ имот", който е обременен със сервитута и "господстващ имот" - в чиято полза е учреден сервитутът, като в случая по никакъв начин не засягат права и интереси на жалбоподателя. В случая, на него само му е разрешено да прокара да мине през чуждия имот. Интересът е на служещия имот, а не на господстващия.

 

АДВОКАТ Д.: В тази дълга пледоария на адвокат Ж., се цитираше само ЗУТ, а при издаването на такава заповед следва да се има предвид и ЗЕС, тъй като там също има правила и норми, които следва да се спазват при изграждането на такава мрежа.

 

 АДВОКАТ Ж.: Последният закон препраща към ЗУТ.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: