ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХІІ-ти административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 454 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ултра нет” Бургас, редовно призован, се явява адвокат Н.Н.Д. от АК Бургас, надлежно упълномощен с пълномощно от днес.

За ответника - кмет на община Руен, редовно призован, се явява адвокат Ж., надлежно упълномощена с пълномощно от днес.

Заинтересованата страна „К. груп” ЕООД, редовно призован, представлява се от Неждет Мурад К. – управител на дружеството.

За заинтересованата страна община Руен, редовно призована, представлява се явява от адвокат Ж..

За заинтересованата страна „Комнет България холдинг” ООД, редовно призована, явява се адвокат М. Д. Г. от АК Бургас, надлежно упълномощена, надлежно упълномощена с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

Производството по делото е образувано по жалба на „Ултра нет” Бургас против заповед № РД-08-1145/16.12.2013г., издадена от кмета на община Руен, с която е учредено безвъзмездно и безсрочно в полза на „Комнет България Холдинг” ООД, право на прокарване на подземен оптичен кабел и сервитут в УПИ І-297, описан в заповедта, заедно със съществуващото в него застрояване кв.87 по ПУП-ПР в териториален обхват на ПИ №000297, находящ се в м.”Стопански двор” по КВС на землището на с.Люляково, определен като господстващ поземлен имот, собственост на „К. груп” ЕООД .

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жабата. Моля да приемете представените доказателства. Поддържам направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите посочени в жалбата.

АДВОКАТ Ж. – Моля жалбата да се остави без разглеждане на основание чл.159, ал.1, т.2 и т.4 от АПК. Считам, че оспорващия е неправосубектен и няма правен интерес от обжалване на акта. Същият не е в кръга на заинтересованите лица в това производство, тъй като няма данни, а и той нито е собственик на поземлен имот, който ще се обслужва от учреденото право на прокарване като специално сервитутно право, нито е собственик на имот, през който ще се прокарват техническа инфраструктура и за чието прокарване е издадена процесната заповед. Не се засягат негови права и интереси с обжалвания акт, поради изложените обстоятелства по-горе и като се има предвид, че разрешаването за прокарване и учредяване на специално право за прокарване с отклонение от общата инфраструктура не създава права на жалбоподателя, нито накърнява негови интереси, тъй като няма данни той да е титуляр на собственост на засегнатите от учреденото право на прокарване имоти. Ако не приемете становището ми и не прекратите производството като оставите жалбата без разглеждане, то моля да отхвърлите оспорването тъй като считам, че жалбата е неоснователна и оспорването на процесния административен акт следва да се отхвърли. Моля да приемете като доказателство по делото представената административна приписка на община Руен по издаване на оспорвания административен акт, както и да приемете и част технологична от инвестиционен проект за обект „Подземна оптична кабелна мрежа – НУРСАН, с.Люляково, която е спомената като част от мотивите на заповедта за прокарване на подземна оптична мрежа. Заверката „вярно с оригинала” е моя.

АДВОКАТ Г. – Също считам жалба за недопустима, поради липса на правен интерес от обжалване. В жалбата не се твърди, че жалбоподателят е собственик на имота и не се твърди за общ сервитут Подкрепям казаното от процесуалния представител на кмета на община Руен. В случай, че не приемете горното становище, то считам същата за неоснователна. Одобрен е проект от гл.архитект, спазен е ЗУТ, доколкото не се касае за общ сервитут и не се изисква общ проект с жалбоподателя.

Представителят К. – Считам, че жалбата е неоснователна. Поддържам казаното от адвокат Ж..

АДВОКАТ Д. – Считаме, че не са налице условия за прекратяване на производството. Ние сме поискали експертизата именно за това, за да се установи къде се засичат двете кабелни мрежи, има ли сервитут и съвпада ли с този, който се учредява със сегашната заповед и ако експертизата отговори положително, ще се изведе и правния интерес на жалбоподателя. По отношение на представените доказателства считам, че следва да се приемат. Поддържам искането и вещото лице да работи по и по тях.

 

Съдът, след като съобрази заявеното от представителите на страните приема, че не са налице предпостави по съображенията, изложени от адвокат Ж. и от адвокат Г., доколко към момента все още не е изготвена съдебно-техническа експертиза по представените от жалбоподателя въпроси. Отговорът на поставените въпроси съдът приема, че би имал значение и относно правния интерес на дружеството-жалбоподател „Ултра нет” ООД. В този смисъл съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства;

ПРИЕМА представените от ответника документи, както и днес представени от адвокат Ж. документи, като доказателства по делото;

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като изследва всички приложени по делото доказателства, да отговори на поставените въпроси в жалбата;

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице М.Р.Г., при първоначално определен депозит в размер на 200 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, в който срок да представи по делото платежен документ за изцяло внесения депозит.

ДА се призове вещото лице след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит, като при невнасяне на депозита, съдът ще приеме, че жалбоподателя не поддържа това доказателствено искане, като в този смисъл ще приложи чл.161 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и може да приеме, че за настоящото производство за „Ултра нет” ООД Бургас липсва правен интерес по оспорване на процесната заповед.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.10.2014г. от 14.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Да се призове вещото лице след представяне на депозит.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР: