О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 402                от  20.02.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети февруари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 454 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от Ж.Н.Ж. ЕГН **********, в качеството му на управител на „КМК” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Факия, общ. Средец, обл. Бургаска и адрес за кореспонденция гр. ***против мълчалив отказ на Началника на отдел „Земеделие” при община Средец. В сезиращата съда жалба е заявено твърдение, че така оспорения акт е неправилен и незаконосъобразен, поради което е отправено искане за неговата отмяна.

След като прецени твърденията, заявени в жалбата и приложените към нея материали, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С вх. № 12-00-89/04.02.2013 год., „КМК” ЕООД с ЕИК ***, представлявано от управителя Ж.Н.Ж. е сезирал Кмета на Община Средец и Началника на управление „Земеделие” при Община Средец с искане за издаване на разрешение по реда и при условията на чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество за премахване на повече от 5 дървета, находящи се в земеделски земи – общински мери и пасища, стопанисвани от дружеството по силата на сключени с Община Средец договори за наем. В законоустановения 14 дневен срок по чл. 57, ал. 1 от АПК не е бил постановен административен акт по повод така депозираното искане, поради което и на основание чл. 58 от АПК, жалбоподателя е приел, че е налице мълчалив отказ, като в законоустановения срок е обжалвал същия пред Административен съд гр. Бургас.

След като прецени заявените в жалбата твърдения и приложените към нея документи, Бургаският административен съд намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, поради следното:

Съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се дава от началника на управление "Земеделие" при общинската администрация въз основа на писмена молба и при наличие на крайно уважителни причини. Безспорно в случая е налице такава писмена молба, която е адресирана до компетентния да я разгледа административен орган - Началника на управление „Земеделие” при Община Средец. Както вече се посочи, в законоустановения 14 дневен срок не е постановен административен акт по така депозираното искане, поради което е налице мълчалив отказ за издаване на акта по смисъла на чл. 58 ал. 1 от АПК.

В текста на чл. 32, ал. 4 от ЗОСИ е регламентиран реда за оспорване на отказа да се издаде разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, съгласно който отказът да се даде разрешение в случаите по предходните алинеи може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред кмета на общината в 7-дневен срок от съобщението.

В случая законодателя е предвидил оспорването на отказа да се извърши по административен ред като абсолютна предпоставка за развитие на съдебното производство. В този смисъл, настоящото производство следва да се прекрати като недопустимо, а делото, като административна преписка следва да се изпрати на компетентния да разгледа жалбата административен орган – Кмет на община Средец. На съдебен контрол подлежи отказа (изричен или мълчалив) на Кмета на Община Средец по искането за отмяна на мълчаливия отказ на Началника на управление „Земеделие” при Община Средец.

 

            Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Н.Ж. ЕГН **********, в качеството му на управител на „КМК” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Факия, общ. Средец, обл. Бургаска и адрес за кореспонденция гр. ***против мълчалив отказ на Началника на отдел „Земеделие” при община Средец.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 454/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото, като административна преписка на Кмета на община Средец за произнасяне по компетентност, съгласно мотивите, изложени в настоящото определение.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: