Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер962                от   04.06.2012г.,    град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, втори състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 454 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на А.И.И., ЕГН ********** ***  против Заповед № КД-14-02-1551/08.09.2011 год. на Началника на СГКК – гр. Бургас. Заявено е твърдение, че оспорения административен акт е нищожен – постановен от административния орган при липса на компетентност, алтернативно, твърди се, че акта е незаконосъобразен – постановен при съществено нарушаване на административнопроизводствените правила. Отправено е искане до съда да отмени така оспорения административен акт. В съдебно заседание жалбоподателя чрез процесуалните си представители – надлежно упълномощен адвокат, поддържа жалбата.

Ответната страна – Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас чрез процесуалния си представител надлежно упълномощен адвокат, оспорва жалбата и настоява за отхвърлянето й.

Заинтересованата страна Н.С.Д. чрез процесуалния си представител - надлежно упълномощен адвокат намира жалбата за неоснователна и необоснована и като такава, моли съда да я остави без уважение.

Заинтересованите страни Д.К.Г. и П.В.Г. – редовно призовани не се явяват и не вземат становище по съществото на спора.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Със Заявление вх. № 94-10271/10.05.2011 год. по описа на СГКК гр. Бургас, жалбоподателя А.И.И. е сезирал службата с искане за промяна на одобрената, изменена и влязла в сила КККР на гр. Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.610.36 и сграда с идентификатор 07079.610.36.1, изразяваща се в нанасяне на два нови самостоятелни обекти в сградата. Към заявлението е приложен нотариален акт № 140, том 27, дело № 7075, вх. рег. № 10375 от 26.06.2008 год. по описа на Служба по вписвания гр. Бургас, по силата на който И. се легитимира като собственик на недвижим имот, находящ се в гр.***, представляващ ателие на трети етаж – тавански с площ от 67,50 кв.м. Към заявлението са били приложени и обяснителна записка и скица-проект, изготвени от лице с правоспособност по геодезия и кадастър, лицензирано по реда на ЗКИР. По повод така представените документи, в СГКК гр. Бургас е било образувано административно производство за издаване на административен акт по чл. 54, ал. 1 от ЗКИР за нанасяне на поисканото от А.И. изменение на кадастралната карта.

В хода на така образуваното производство, административния орган – Началник на СГКК гр. Бургас, като е взел предвид представените от А.И.И. документи – цитирания нотариален акт, скицата-проект, както и обстоятелството, че в кадастралния регистър са вписани посочения имот и сграда е приел, че искането за изменение е основателно. С оглед на това, Началника на СГКК гр. Бургас е издал Заповед № КД-14-02-812/11.05.2011 год., с която е одобрил изменението на кадастралната карта на гр. Бургас, състоящо се в нанасяне на два нови самостоятелни обекта в сградата с идентификатори 07079.610.36.1.6. и 07079.610.36.1.5., като с цитираната заповед е изменен и кадастралния регистър чрез вписване в поземлен имот 07079.610.36, в сграда 07079.610.36.1 и в самостоятелен обект в сградата 07079.610.36.1.5 – собственост на молителя А.И. по силата на цитирания по-горе нотариален акт.

За така образуваното административно производство и постановената в резултат на него Заповед № КД-14-02-812/11.05.2011 год., не са били уведомени заинтересованите лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР, а именно собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от поисканото изменение. С инициираното от А.И. изменение на КККР безспорно се засягат правата и интересите и на останалите собственици в поземления имот 07079.610.36, за които в кадастралния регистър също е извършена промяна с постановената заповед.

Научавайки за така постановената Заповед № КД-14-02-812/11.05.2011 год. на Началника на СГКК гр. Бургас, заинтересованите лица – Н.С.Д., Д.К. Г.и П.В. Г. са предприели действия за нейното оспорване. Подадената от заинтересованите лица жалба с вх. № 94-13608/19.06.2011 год. е била адресирана чрез административния орган – Началника на СГКК гр. Бургас до Административен съд гр. Бургас. Получавайки така депозираната жалба, ведно с множеството приложения към нея, административния орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от АПК – в тридневен срок да я изпрати заедно със заверено копие на цялата административна преписка на съда, а е решил по реда и при условията на чл. 91 от АПК да преразгледа постановения от него административен акт -  Заповед № КД-14-02-812/11.05.2011 год. След запознаване с множеството приложени към жалбата документи, административния орган е приел, че жалбоподателите са заинтересовани лица по смисъла на закона, като същите не са били уведомени по реда на чл. 26 от АПК и по чл. 53 от ЗКИР за откритото административно производство за изменение на КККР, поради което жалбата им е допустима за разглеждане. По същество, Началника на СГКК гр. Бургас е приел, че жалбата на заинтересованите лица е основателна по следните съображения: от приложените от заинтересованите лица доказателства се установява, че обектите с идентификатори 07079.610.36.1.5 и 07079.610.36.1.6 не съставляват самостоятелни обекти и нямат предназначението „ателиета”. Този извод се подкрепя от влязлото в сила Решение № 162 от 04.02.2010 год. по гр.дело № 3/2008 год. на Окръжен съд гр. Бургас, в което съда е приел, че обекта, обозначен като СОС 07079.610.36.1.5 представлява обслужващо складово помещение към жилището на втория жилищен етаж, поради което няма самостоятелно юридическо съществуване и не може да бъде предмет на прехвърлителна сделка. Освен това, от представените от жалбоподателите доказателства се установява, че между праводателката на А.И.И. – С. Я. и жалбоподателите Д.К. Г. и П.В. Г. е налице спор за материално право по реда на чл. 108 от ЗС по отношение на същото таванско помещение, по който спор е образувано гр. дело № 1003/2008 год. по описа на БРС. С оглед на това и поради наличието на неприключил спор за собственост, административния орган е приел, че изменението не следва да се отразява, тъй като няма да е коректно по смисъла на чл. 52, ал. 1 от ЗКИР.

Съобразявайки горните мотиви и на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, Началника на СГКК гр. Бургас е постановил оспорената в настоящото производство Заповед № КД-14-02-1551/08.09.2011 год., с която е отменил изцяло оспорения административен акт – Заповед № КД-14-02-812/11.05.2011 год., с която е одобрено изменение на КККР на гр. Бургас по отношение на ПИ с идентификатор 07079.610.36 и сграда с идентификатор 07079.610.36.1, чрез нанасяне на нови самостоятелни обекти в сградата – с идентификатори 07079.610.36.1.5 и 07079.610.36.1.6, както и съответното вписване за тях, сградата и имота в КР и вместо това е постановил отказ за изменение на КККР на гр. Бургас по заявление вх. № 94-10271/10.05.2011 год., подадено от А.И.И..

След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав прави следните правни изводи:

Оспореният административен акт – Заповед № КД-14-02-1551/08.09.2011 год. на Началник СГКК гр. Бургас е издадена с правно основание чл. 91, ал. 1 от АПК. Нормата на чл. 91, ал. 1 от АПК се намира в Глава шеста от АПК, озаглавена „Оспорване на административните актове по административен ред” и регламентира възможността в 7-дневен срок от получаване на жалбата или протеста, административния орган да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни. Анализът на цитираната правна норма, налага извода, че административния орган би могъл да реализира правото си на отзив при стриктно спазване на следните предпоставки – наличие на жалба или протест и то в указания от закона 7-дневен срок. Предвидените в разпоредбата на чл. 91, ал. 1 от АПК срокове, в които издаващият орган може да оттегли административния акт са преклузивни. Изтичането им препятства упражняване правото на отзив независимо от конкретните факти и обстоятелства.

В настоящият случай, административния орган е бил сезиран от заинтересованите лица с жалба вх. № 94-13608/19.06.2011 год., адресирана чрез Началника на СГКК гр. Бургас до Административен съд гр. Бургас. С оглед така посочените адресати на жалбата, по недвусмислен начин се установява волята на заинтересованите лица да оспорят Заповед № 14-02-812/11.05.2011 год. по съдебен ред. Съгласно нормата на чл. 152, ал. 2 от АПК, след получаване на жалбата, за административния орган е възникнало задължението в тридневен срок да изпрати жалбата, ведно със заверено копие от цялата административна преписка на съда. Това задължение не е било изпълнено от административния орган, който е решил да преразгледа постановения от него административен акт по реда и при условията на чл. 91, ал. 1 от АПК.

Както е посочено по-горе, жалбата на заинтересованите лица е била подадена пред Началника на СГКК гр. Бургас на 19.06.2011 год. На 08.09.2011 год., административния орган е издал оспорената в настоящото производство Заповед № КД-14-02-1551. Видно от датата на подаване на жалбата и датата на постановяване на заповедта се установява, че последната е постановена в значителен период от време след изтичане на преклузивния 7-дневен срок по чл. 91, ал. 1 от АПК. С оглед на това, в случая е налице съществено нарушаване на административнопроизводствените правила. Към момента на постановяване на административния акт, правната възможност на Началника на СГКК гр. Бургас за отзив е била преклудирана поради изтичане на преклузивния 7-дневен срок, независимо от конкретните факти и обстоятелства по съществото на административния спор. В тази връзка, към този момент, за административния орган е съществувала единствено правната възможност да изпрати жалбата, ведно с административната преписка на съда, каквото изначално е било желанието на заинтересованите страни. 

Предвид горните изводи, неоснователни се явява твърденията и възраженията на процесуалните представители на ответника по оспорване – Началник на СГКК гр. Бургас и на заинтересованата страна – Н.С.Д., че така постановената заповед представлява израз на принципа за процесуална икономия в административното производство. Недопустимо е да се нарушават административнопроизводствените правила и да се постановяват административни актове извън регламентираните за това преклузивни срокове с цел постигане на процесуална икономия. 

С оглед горното, настоящия съдебен състав намира, че при постановяване на Заповед № КД-14-02-1551/08.09.2011 год. на Началника на СГКК гр. Бургас е допуснато съществено нарушаване на административнопроизводствените правила, довело до нейната незаконосъобразност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр.Бургас, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-02-1551/08.09.2011 год. на Началника на СГКК гр. Бургас, с която е отменен изцяло оспорен административен акт – Заповед № КД-14-02-812/11.05.2011 год. на Началника на СГКК гр. Бургас, с която е одобрено изменение на КККР на гр. Бургас по отношение на ПИ с идентификатор 07079.610.36 и сграда с идентификатор 07079.610.36.1, чрез нанасяне на нови самостоятелни обекти в сградата – с идентификатори 07079.610.36.1.5 и 07079.610.36.1.6, както и съответното вписване за тях, сградата и имота в КР и вместо това е постановен отказ за изменение на КККР на гр. Бургас по заявление вх. № 94-10271/10.05.2011 год., подадено от А.И.И..

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:……………………….