О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                       27.05.2011г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и седми май две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 454 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е по жалба на С.Б.Т. *** против „наложена мярка за преместване на автомобил”. Иска се от съда да отмени наложената ПАМ и да осъди Община Бургас да й заплати имуществени вреди в размер на 231,60 лева, представляващи такса за преместване на автомобил от 51,60 лева и такса за престой на паркинга на ОП „Спортни имоти – паркинги и гаражи” – гр.Бургас от 180 лева и неимуществени вреди в размер на 300 лева, изразяващи се в предизвиканото неудобство, стрес и неприятни психически преживявания. С определение, произнесено в открито съдебно заседание на 18.05.2011г. оспорването на жалбоподателката е оставено без движение с указание да посочи административния акт, срещу правните последици на който търси защита и административния орган – ответник в процеса. Указано е също да уточни исковата си претенция и ответника по нея. Настоящият съдебен състав констатира, че в предоставения 7-дневен срок не са изправени нередовностите на жалбата и исковата молба. Това обстоятелство съставлява основание да се приложат разпоредбите на чл.158, ал.3 от АПК и чл.129, ал.3 от ГПК, според които ако нередовностите не бъдат отстранени в 7-дневен срок, жалбата или протестът, респ. исковата молба се оставят без разглеждане.

Предвид гореизложеното, жалбата на С.Т. и инкорпорираната в нея искова претенция следва да се оставят без разглеждане с последващото от това прекратяване на производството по АХД № 454/2011г.

Мотивиран от това, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, вр. с чл.129, ал.3 от ГПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.Т. *** против „наложена мярка за преместване на автомобил”.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Б.Т. *** за заплащане на имуществени вреди в размер на 231,60 лева и неимуществени вреди в размер на 300 лева.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 454/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….