ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесет и първи март                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 453 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.К.Н., редовно призован, се представлява от адвокат С. и адвокат Г., с пълномощни от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.Н., редовно призована, се представлява от адвокат С. и адвокат Г., с пълномощни от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Н.К.Н. и И.Х.Н. срещу заповед № 9/08.01.2016 г. на кмета на община Приморско, с която на основание чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.224, ал. 1, във връзка с чл. 223, ал. 1, т. 2 от ЗУТ е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж, представляващ: „Временен обект – ЗОХ (ресторант)”, намиращ се в УПИ V, кв. 70 с идентификационен № 58356.506.434 по КК на гр. Приморско.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпило становище от жалбоподателите Н.К.Н. и И.Х.Н..

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата с оглед настоящото съдебно заседание. Нямам възражение да бъдат приети представените писмени доказателства както с жалбата, така и с административната преписка, като в тази връзка ще помолим да ни дадете срок, в рамките на който да представим и други надлежни писмени доказателства, които са свързани с процесното административно производство и които се явяват в изпълнение на така констатираните нарушения.

АДВОКАТ К.: Оспорвам жабата.

Поддържам становището за даване допълнителен срок за представяне на доказателства от жалбоподателите с оглед установяване изпълнението на дадените със заповедта указания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка доказателства.

ДАВА възможност на жалбоподателя да ангажира сочените от него доказателства.

За събиране на доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2016 г. от 13:50 часа, за която дата страните – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: