ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 453 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.К.Н., редовно призован, се представлява от адвокат С. и адвокат Г., с пълномощни по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.Н., редовно призована, се представлява от адвокат С. и адвокат Г., с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, с оглед на така предоставения срок от предно съдебно заседание, заявявам, че в рамките на същия не успяхме да се снабдим с каквато и да била документация, която да е относима към настоящия спор. Моля да премете административната преписка така, както е комплектована от кмета на община Приморско, заедно с приложените доказателства към жалбата ни. Нямам да сочим други доказателства.

С оглед становището на процесуалния представител на кмета община Приморско и ако и той няма доказателствени искания, ще моля да приключите събирането на доказателства.

АДВОКАТ К.: Моля да се приемат представените с жалбата и с административната преписка доказателства. Считам че с оглед изясняване на фактическата обстановка, както и на верността на констатациите по констативен протокол, отразен в заповедта, следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените към преписката доказателства, направи оглед на място и извърши необходимите замервания да отговори на въпроса дали изграденото като временен обект заведение за обществено хранене (ресторант), отговаря на одобрените инвестиционни проекти съгласно издаденото разрешение за строеж № 14/18.02.2014 г.  и заповед №8/30.04.2014 г. за допълване на строителното разрешение? Ако не отговаря, да посочи коя точно част не отговаря на разрешеното?

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо административен съдия, аз се противопоставям на така поисканото експертно  заключение по няколко съображения. Безспорно е, че по отношение на предмета на заповедта, наименован „временен обект – ЗОХ (ресторант)“, е издадено разрешение за строеж и най-вече разрешение за въвеждане в експлоатация под № 251 от 14.07.2014 година. С оглед на това считам, че не е необходимо изследване от страна на експерт за наличието на този строеж, който е изпълнен съобразно издадените строителни книжа. Не само, че е изпълнен, но той е въведен и в експлоатация, тоест по силата на чл. 178 ЗУТ е разрешено законосъобразното му ползване. Също така под въвеждане в експлоатация на обекта следва да се разбира, че същият е въведен законосъобразно към ползване, след като същият този строеж е изпълнен съобразно издадените за това проекти, тоест след удостоверяването на всички тези факти и обстоятелства кметът на общината е разрешил законосъобразното ползване. С оглед на това, сега за пореден път да подлагаме на анализ влезлите в сила строителни книжа считам за недопустимо. Доколкото обаче предметът на административната преписка е нещо друго, извън параметрите на законно изградения временен обект заведение за обществено хранене, следва да се отбележи, че отклонение не е осъществено в рамките на административното производство, отклонение, което не е въведено изрично като предмет на обследване от администрацията на община Приморско, за което не са налице ясни параметри и наименование. С оглед на изложеното от наша страна, моля да не допускате извършването на съдебно-техническа експертиза, защото посредством нея ще се постави на анализ законно изграден строеж, по отношение на който са влезли в сила надлежно издадени строителни книжа далеч назад във времето. Ако счетете, че такава следва да бъде допусната, то същата по-скоро би било коректно да бъде насочена на евентуален обем, който стои извън обема на надлежно разрешение за строеж.

 

СЪДЪТ счита искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените към преписката доказателства, направи оглед на място и извърши необходимите замервания да отговори на въпроса дали изграденото като временен обект заведение за обществено хранене (ресторант), отговаря на одобрените инвестиционни проекти съгласно издаденото разрешение за строеж № 14/18.02.2014 г.  и заповед №8/30.04.2014 г. за допълване на строителното разрешение и ако не отговаря, да посочи коя точно част не отговаря на разрешеното?

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лева, вносими от ответника в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи по делото доказателства за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. С.И..

Вещото лице да се уведоми след представяне на доказателства за внесения депозит.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.07.2016 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: