ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми юли                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 453 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.К.Н., редовно уведомен, се представлява от адвокат Г. и адвокат С., с пълномощни по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Х.Н., редовно уведомена, се представлява от адвокат Г. и адвокат С., с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Приморско, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-техническа експертиза.

 

СТАРНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.Ж.И. – 59 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам. Направил съм една комбинирана скица, която представям.

 

АДВОКАТ К.: Тъй като досега беше текстови отговор, в него не става ясно кое точно е по проект, кое следва да се премахне и кое следва да остане, тъй като е изготвен проект по време на строителството за промяна на проекта. Бихте ли обяснили и моля да ни разчетете скицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Независимо, че съм дал описание в обяснителната част на моето заключение, мога да отговоря отново. Обектът – заведение за обществено хранен, е изграден въз основа на одобрен проект и строително разрешение № 14/18.02.2014 г., като обектът представлява две терасовидно разположени нива, като едното –северното ниво, по първоначален проект е частично покрито с навес. По същия начин имаме и частично покриване с навес и на второто ниво – южното ниво. В процеса на изграждането обаче се прави допълнително проектиране, с което се увеличава площта на навеса на северното ниво, включително и с архитектурен елемент „пергола“, говорим за северното ниво, но за сметка на това с допълнителното проектиране се отнема покриването на южното терасовидно ниво. На място имаме покриване с плътен навес, дъсчена обшивка, с хидроизолация, битумно покритие на двете терасовидни нива на заведението за обществено хранене. Северното представлява бар „Хавана“, а южното – механа „Българан“.  Това съм го отразил и на допълнително онагледяване.

АДВОКАТ К.: Съобразно изменение на проекта изпълнена ли е перголата в част, която се предвижда като част от навеса на северното крило?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Аз казах ясно, на място имаме плътен навес, имаме дъсчена плътна обшивка. Нямаме архитектурен ажурен елемент, каквато е перголата.

АДВОКАТ К.: А на южното ниво също плътен навес ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Да, аз съм го описал в заключението.

АДВОКАТ К.: Перголата как сте отразили на скицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Перголата съм отразил с № 2 и с прави линии. Зеленото са битумни керемиди.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице инж. И..

АДВОКАТ С.: Първо ще искам да се направи разграничение от вещото лице, тъй като видно от констативната част се наблюдава объркване по отношение на обстоятелствата по случая, затова първият ми въпрос е следният: Така изпълненото на място съответства ли на първоначалното издадено разрешение за строеж № 14/2014 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Изпълненото на място не съответства в пълен обем на издаденото първоначално строително разрешение?

Бар „Хавана“, изграден на място, не съответства в пълен обем на издаденото строително разрешение № 14/20014 г. Пояснявам – по строителното разрешение, издадено въз основа на одобрения технически проект, покриването на бар „Хавана“ е на около приблизително ½  част. 1/2 част от бар „Хавана“ по проект е покрита, останалата част е открита.

АДВОКАТ С.: Може ли да поясните последното изречение от отговора на въпрос № 2 и по-скоро, цитирам: „…изграденият навес в южната част на двора съответства на разрешение за строеж №14/18.02.2014 г., но противоречи на заповед № №8/30.04.2014 г. за допълване на строителното разрешение.“ Това е по отношение на въпрос № 2 за механа „Българан“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: В южната част на имота  механа „Българан“ по първоначално изработения проект и издаденото разрешение за строеж № 14/2014  г. имаме навес  в южната част отбелязано с бяло.

АДВОКАТ С.: Значи в тази част да разбирам, че съответства на първоначално издаденото разрешение за строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: В тази си част този навес съществува по проект, има го изграден и на място, но следва допълване на проекта и заповед за допълване на строителното разрешение, с което този навес отпада, няма го, но така или иначе навесът е останал изпълнен, има го.

АДВОКАТ С.: Знаете ли към кой момент е изпълнен този навес в южната част на УПИ V, кв. 70?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Не, не ми е било поставено като задача.

АДВОКАТ С.: Така, както е изпълнен навесът в южната част, по своята площ отговаря ли на първоначално разрешеното за изпълнение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.:  Площта на покриващия навес в южната част е четирискатна дървена конструкция покрита с битумни керемиди по проект и в граници по контура. На място имаме плътен покрив, покриващ цялата тази площ и покривът вече е трискатен, не четирискатен.

АДВОКАТ К.: В крайна сметка кои проекти е следвало да бъдат изпълнени?

АДВОКАТ С.: Възразявам! Не би следвало да се изследва, тъй като обектът е с надлежно издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация № 25/14.07.2014 г., така че кое как е изпълнено, мисля че е останало назад преди въвеждането в експлоатация. В следващия момент трябва да гледаме какво е въведено в експлоатация.

АДВОКАТ К.: Държа на въпроса, тъй като в заключението вещото лице се позовава на проектите, въз основа на които е издадено първоначалното разрешение за строеж, както и проектите по изменение в процеса на строителство, въз основа на които е издадена заповедта за изменение на първоначалното строително разрешение. Видно е, че между така одобрените проекти – първоначалните и последващите, е налице колизия. Първоначално се предвижда едно, впоследствие предвижданията на проекта са други, а на място е изпълнено нещо съвсем друго, различно  или по-точно смесено между двата проекта и въпросът ми е: Кой е последният действащ проект, по който е следвало да се изпълни строителството?

АДВОКАТ С.: Възразявам? Объркваме вещото лице. Няма препокриване на проектите, има първоначален, с който впоследствие е внесена промяна, изменение, тоест последващата промяна не игнорира първоначалния проект.

СЪДЪТ счита, че вещото следва да отговори на задания от адвокат К. въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Действащ проект е последно завереният проект в строителството, последно одобреният и заверен проект. Това е практиката в строителството.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ С.: Нямаме въпроси, уважаема госпожо съдия.

Оспорваме отговорите на двата въпроса на вещото лице в частта им, касаеща промяна на инвестиционните проекти със заповед №8/30.04.2014 г. на директор на дирекция УТАС г-н Гечев.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението по назначената съдебно-техническа експертиза и комбинирана ситуация, представена от вещото лице в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, 200 лева от които платими от внесения депозит, 100 лева следва да бъдат внесени в 7-дневен срок от днес от ответника по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да се представи доказателство за внесената сума.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, представям и моля да приемете заповед № 8/30.04.2016 г. на община Приморско, с която се твърди, че въпросното изменение на одобрените строителни книжа  е  въведено именно с нея. От нейното съдържание по никакъв начин не се установява въведената от процесуалния представител на ответника промяна, а  тъкмо обратното – от обстоятелствената й част е видно, че инвестиционните проекти касаят именно изградения вече на място навес такъв, какъвто е, с оглед на което административният орган е счел, че допуснатите отклонения следва да бъдат отстранени чрез издаването на една такава заповед за промяна на инвестиционното намерение. От нея е видно, че се издава точно по отношение на изграден дървен навес, като никъде не се споменава промяна предишното  фактическо положение, изменение и т. н., с оглед на което моля да я приемете по делото като доказателство.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, въпросната представена заповед е приложена заедно с преписката и приложените към нея доказателства, поради което вече един път е приета като доказателство. Следва само да се отбележи, че тази заповед е издадена във връзка със заявлението на жалбоподателя и внесените от тях проекти за изменение на първоначалния проект, тоест издадена по тяхно искане и тя удовлетворява техните предвиждания така, както са по проекта за изменение на застрояването на имота.

АДВОКАТ С.: Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че след като е вече представена като част от административната преписка посочената заповед, не е необходимо да бъде приемана още веднъж.

С оглед изявлението на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ С.: Моля да отмените така издадената заповед на кмета на община Приморско. Считам административното производство, което е проведено по отношение на предмета, визиран в нея, за неправилно и незаконосъобразно. Административният орган не е преценил, че по отношение на въпросния временен обект – заведение за обществено хранене „ресторант“, има издадени строителни книжа, а именно одобрени проекти и разрешение за строеж, въз основа на които строителни книжа и по-скоро разрешение за строеж № 14/18.02.2014г., строежът е изпълнен. От изслушаното в днешно съдебно заседание експертно заключение вещото лице категорично подчерта и посочи, че процесният навес, изпълнен в южната част на УПИ V в кв. 70, съответства на издаденото разрешение за строеж, още повече в настоящия случай не само това обстоятелство се установява надлежно, но и с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 25/14.07.2014 г. пак компетентният орган е въвел надлежно въпросният обект в експлоатация, тоест индиректно същият е приел за изпълнено съобразно одобрените строителни книжа въпросното заведение за обществено хранене, при което го е въвело в експлоатация.

На следващо място искам само да обърна внимание, че предметът на заповедта се установява детайлно от самия констативен акт, с който е инициирано производството, като искам да отбележа, че в самата заповед каквото и да е описание, факти, обстоятелства, мотиви липсват, затова с оглед констатациите в констативен акт № 30/19.08.2015 г. обръщам внимание, че северната част на УПИ V е извън административното производство в настоящия случай. Изрично органът го е разделил на две части – северна и южна, като ги е обозначил – навес, изграден по одобрени проекти и южен, който е изграден в отклонение. В тази връзка, в обобщение на казаното, искам да посоча, че заповедта на кмета на община Приморско е незаконосъобразно издадена, тъй като като основание за нейното издаване кметът е посочил строеж в изпълнение, а именно строеж, попадащ в хипотезата на чл. 224а от ЗУТ. В настоящия случай е видно, че по отношение на временния обект не са налице каквито и да е било изпълнени строително-монтажни работи. Нещо повече, пак повтарям, строежът е въведен в експлоатация с надлежно издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. С оглед на това противоречие заповедта се явява незаконосъобразна, тъй като от една страна не сме в хипотезата на строеж, а от друга – издаваме заповед, която касае  действително случаите на изпълнение на строеж.

В тази връзка, уважаема госпожо съдия, на следващо място представям и моля да приемете списък на разноските и доказателство за платено адвокатско възнаграждение. Наред с това моля да ми предоставите кратък срок за писмени бележки.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна, респективно да потвърдите обжалваната заповед като правилна и законосъобразна. Считам, че в производството по делото се събраха достатъчно доказателства за отклоненията по време на строителството от одобрените проекти. Въпросът, дали това е извършено по време на строителството или след него, е въпрос, който следва да се обсъди в самото решение. В конкретния случай това налага извод комплексният  доклад дали е верен или не. Въз основа на него е издадено и удостоверение за въвеждане в експлоатация. Заключението на вещото лице безспорно установява  различията между изпълненото на място и последния одобрен проект, който е следвало да се изпълни, тъй като в проекта за изменение се предвижда съответно и премахване на вече изградени навеси и на предвидените по първоначалния проект навеси.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски за вещо лице.

 

Съдът  ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: