ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети септември                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 453 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Стоян Колев трейдинг” се явява адвокат Ш., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

Адвокат Ш.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат Ш.: От името на доверителя ми поддържам жалбата. Уточнявам, че за нас са спорни въпросите относно материалната компетентност на ТД на НАП. Спорен е моментът относно остойностяване на активите на едноличния търговец, като във връзка с това моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да извърши пазарна оценка на активите на едноличния търговец към 30.09.2014г., като, ако ми позволите, ще заявя въпросите си към експертизата в допълнителна молба. Спорен е въпросът относно данъчните задължения, които се цитират в решенията, с оглед спорната практика на Административен съд гр. Бургас. Нямам други искания.

Юрисконсулт М.: Моля да оставите жалбата без разглеждане тъй като в същата се обжалва решение на дирекция „ОДОП” Бургас, което по ДОПК е необжалваемо и в тази връзка считам, че такова производство следва да бъде прекратено, тъй като ДОПК не предвижда решение на Директора на дирекция „ОДОП” да бъде обжалвана.

Адвокат Ш.: Това е процедура по ЗДДС и на жалбоподателя е указано, че може да оспори административния акт. Уточнявам, че оспорваме акта, с който едноличният търговец е дерегистриран по ЗДДС. В този смисъл уточнявам, че обжалваме акта за дерегистрация. Входирали сме и жалба, с която сме го оспорили пред НАП.

Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата. същата е неоснователна. Считам, че експертиза за оценка на активите на жалбоподателя не е необходима, защото активите са оценени и това е извършено от органа по приходите. Задълженията на С. К. са изискуеми и ликвидни, каквато е практиката на ВАС. Не се вземат задължения по невлязъл в сила акт и са изискуеми и ликвидни, както е посочено и в решението на Директора на Дирекция „ОДОП”. Считам, че въпросът е правен.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира посочените доказателства, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателя да представи в 7-дневен срок писмена молба, с препис за насрещната страна, с формулирани задачи към поисканата съдебно-счетоводна експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: