ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 453 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Ж.Ж., редовно призован, се явява лично и с адв. Д., с пълномощно представено в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Директор на Агенция Митници” гр. София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно, представено в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.Ж.Ж. срещу Заповед № 122/22.01.2014 г. на директора на Агенция „Митници“ за временното му отстраняване от работа заради образувано срещу него наказателно производство. Към жалбата е приложено заверено копие от преписката, по която е постановена заповедта. В съпроводителното писмо, с което е изпратена жалбата на съда, директорът на Агенция „Митници“ е изразил становище за неоснователност на жалбата.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Представям служебна характеристика с рег. № 32-26212/01.04.2014 г. и служебна бележка с изх. № 32-7061/11.03.2014 г. на моя доверител.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Не се противопоставям да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Няма да соча други доказателства.

АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и доказателствата, представени от ответника по жалбата със съпроводителното писмо, както и представените в днешно съдебно заседание 2 броя служебни характеристики на жалбоподателя от Агенция „Митници”.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Моля Ви да приемете, че искането по жалбата на моя доверител е основателно, поради което да постановите решение, с което да отмените временното му отстраняване от длъжност от системата на „Митница Бургас”. Атакуваният пред Вас административен акт е незаконосъобразен. Не може да има спор относно ал. 2 на чл. 100 от ЗДСл, но видно от становището, изложено в съпроводителното писмо на Агенция „Митници” приложено към документацията на това дело, би следвало да се приеме, че тази фактология и предпоставките на чл. 100, ал. 2 от ЗДСл, е възникнала преди 3 години и 6 месеца.

 Оттогава той има качеството на обвиняем във висящо производство, по което прокурора е сигнализирал на „Митница Бургас” да се приложи текста за държавния служител. Ж. е отстранен временно от длъжност, като релевантния момент е преди повече от 40 месеца. През това време той е изпълнявал същите тези служебни задължения, които е имал вече като обвиняем и към момента на атакувания административен акт ги е изпълнявал много съвестно, напълно законосъобразно и това е видно от представените писмени доказателства, от които личи перфектното изпълнение на служебните задължения и в периода е бил награждаван и поощряван от ръководството от този същият орган, който го е отстранил от длъжност.

Моля да имате предвид и писмото от прокуратурата до административния орган. Към момента наказателното производство се намира по средата. Вече са минали 4 години и сега сме на финала на досъдебното производство. Предстои втора фаза съдебното производство и почти сме сигурни в една бъдеща претенция, независимо от изхода на делото за неразумен срок. Тази претенция е не само основателна ако през този срок моя доверител е лишен от възможност да упражнява трудовите си права и изпълнява длъжността. Ето защо Ви моля да приемете тези доводи за основателни и да постановите отмяна на атакувания административен акт. Моля за решение в този смисъл.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че заповедта, с която е отстранен жалбоподателя от длъжност е правилна и законосъобразна. Същата е в изискуемата форма, постановена от компетентен орган. В конкретния случай заповедта е издадена от началника на Агенции „Митници” като основанието, което изрично е посочено, е разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от ЗДСл в изрично приложеният от Агенции „Митници” обвинителен акт от 02.12.2013 г. по ДП № 18-П/13 г. по описа на СО-СГП.

Считам за неоснователно твърдението на ответната страна, че изложеното в жалбата и по-конкретно, че компетентен да наложи тази мярка е бил друг орган, а не прокурора. Законът за държавния служител е специален и работодателят има право да наложи временно отстраняване от длъжност. Считам, че жалбоподателят смесва двете производства. Към настоящия момент и към датата на издаване на процесната заповед липсват или няма акт, от който да е видно, че наказателното производство е прекратено, с което считам, че заповедта е правилна и законосъобразна, поради което моля жалбата да бъде отхвърлена и да потвърдите заповедта.    

Претендирам за юрисконсултско възнаграждение.

АДВ. Д.: Няма теза в жалбата, че прокурорът има възможност да наложи подобно отстраняване в хода на висящия процес в досъдебната фаза. Става дума, че има алтернативен начин по чл. 69 от НПК. Пред Вас е висящ административен акт за неговата законосъобразност. Какво е можел да направи прокурора в наказателното производство е без значение. Затова и аз не засегнах този въпрос.

Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: