Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 324

 

гр. Бургас, 31 март  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                        ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КАД № 453/2010 Г.

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

Подадена е касационна жалба от процесуалния представител на ОСЗ – гр. Бургас против Решение № 20/07.01.2010 година, постановено по гр. Дело  № 6804 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. В касационната жалба се твърди, че „сочените в решението на Районния съд причини за нищожност не могат да се приемат като уважителни”. Твърди се също, че неправилно съдът е приел, че ОСЗ е издала две решения с едно и също правно основание по една и съща преписка. Твърди се, че е неправилен изводът на съда, че датата на заверката на решението съвпада с датата на произнасяне на административния орган, както и че изводът за нищожност не кореспондира с доказателствата по делото. Иска се отмяна на решението.

В съдебно заседание касаторът не взема становище по жалбата.

За ответниците, адвокат Т., оспорва същото.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира, че настоящият състав на съда следва да прогласи нищожност и на двете решения на ОСЗ – гр. Бургас – Решение № 8755П/06.05.1993 година и последвалото го решение със същия номер от същата дата.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С оспореното решение първоинстанционният съд е прогласил нищожността на Решение № 8755П/06.05.1993 година, постановено от ОСЗГ – гр. Бургас по преписка, образувана по заявление № 190/10.01.1992 година, с което на основание чл. 18ж, ал. 1, чл. 18з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и протоколи № А27/16.09.1993 година по чл. 18г, № 18Г/05.04.1993 година по чл. 18д и № 18А/05.04.1993 година по чл.18е от ППЗСПЗЗ на наследниците на И.В. П. е признато правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива от 6 дка, девета категория и нива от 13 дка, девета категория, находящи се в терен по § 4 на с. Банево, в местността „Шеф кайряк”, както и е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху същите имоти, поради попадането им в зона по § 4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.

За да достигне до този извод съдът е изискал цялата преписка, образувана по заявление № 190/10.01.1992 година, подадена от В.В. (към момента починал), в качеството му на наследник на И.П. и е направил пълен анализ на представените с нея доказателства, с оглед хронологията на заявяване на правата за възстановяване, представените в подкрепа на тези права документи и заключението на компетентния орган. По делото е представено решение на ОСЗГ – гр. Бургас под същия номер и със същата дата, като тези на акта, чиято нищожност е прогласена. С това решение е възстановено правото на собственост на наследниците на И.В.П. върху земи в стари реални граници и в него не фигурира диспозитив за отказ за възстановяване на права. Върху това решение има отбелязване от ОСЗ – гр. Бургас със заверка на дата 21.04.2008 година. Заверката върху второто , с различно съдържание, но с идентичени номер и дата на издаване решение е с дата 07.09.2009 година.

Поради това съдът е приел, че ОСЗ – гр. Бургас е издала едно валидно решение на 06.05.1993 година под № 8755П, с което са възстановени права на собственост в съществуващи стари реални граници.

Правилно първоинстанционният съд е направил извод, че след постановяване на това решение и влизането му в сила ОСЗГ – гр. Бургас не е компетентна да се произнася повторно по същото заявление с акт в обратен смисъл, още по-малко този акт да бъде идентичен по индивидуализиращи белези с първоначално постановения.

Поради това настоящият състав на съда намира решението за законосъобразно, а касационната жалба за неоснователна, още повече, че в същата не се съдържат твърдения за конкретни касационни отменителни основания.

Поради това и на основание чл. 221, ал. 2, предл. Първо, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 20/07.01.2010 година, постановено по гр. Дело  № 6804 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: