ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

 2. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно (К)   дело    номер   453     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.10 часа се явиха:

За касатора – Общинска служба земеделие Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За всички ответници по касационната жалба – П.Д.П., Ж.Д.Г., Н.В.В., Ж.В.В., В.В.В., редовно призовани, се явява адвокат Т.

Окръжна прокуратура гр. Бургас, нередовно призована.

В залата присъства прокурор Желязко Георгиев.

ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ  -  Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото, въпреки нередовното призоваване на Окръжна прокуратура гр. Бургас. Запознат съм със жалбата и представените доказателства. 

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Т. – Нямам възражения да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е касационна жалба, с която се оспорва решение на Бургаския районен съд, с което е прогласена нищожността на решение на Общинска служба земеделие – Бургас.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Т. – Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т. – Ще Ви моля да постановите решение, с което да оставите в сила атакуваното решение, а касационната жалба да оставите без уважение като неоснователна. Поддържам всичко за верно изложено в писмения отговор. Решението на първоинстанционния съд е съобразено със закона. Касае се за второ решение на Общинска служба земеделие, което е постановено след влизане в сила на друго такова, поради което и второто е нищожно.

Моля за присъждане на разноските направени и при тази инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ – От представените доказателства по делото, а именно от Решение № 8755П от 06.05.1993 г. е видно, че Поземлената комисия е  признала правото на собственост и е отказала да възстанови на наследниците на И. В. *** на нива от 6 дка и нива от 13 дка. С друго Решение № 8755П от 06.05.1993 г., възстановява правото на собственост на нива от 6 дка и нива от 13 дка в м. „Шеф кайряк”. Намирам решенията на Поземлената комисия за противоречиви. Едното признава собствеността, а отказва възстановяването. С другото решение обаче само възстановява собствеността. Ето защо считам, тъй като решенията са противоречиви, моля да ги прогласите за нищожни.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: