ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 452 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.С.С., редовно уведомена, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Р.С.С. против акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-404/05.10.2017 г., в частта, в която са определени задължения за данък недвижими имоти за 2012 г. в размер на 64,98 лева и такса битови отпадъци  за 2012 г. в размер на 48,74 лева, ведно с дължимите лихви до датата на съставяне на акта, изменен в тази му част с решение №НЧ-МДТ-4288-00116/27.11.2017 г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, като са определени задължения на жалбоподателката Р.С.С. за данък недвижими имоти за 2012 г. в размер на 32,49 лева, ведно с лихвата в размер на 16,80 лева, изчислена до 27.11.2017 г. и задължение за такса битови отпадъци за 2012 г. в размер на 2437 лева, ведно със законовата лихва в размер на 12,60 лева, изчислена до 27.11.2017 г., с искане за отмяна на акта за установяване на задължения по декларация като незаконосъобразен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо Съдия, оспорвам жалбата.

Да се приеме представената с нарочно писмо преписка.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заповед № 394/26.04.2012 г. и заповед № 7/18.02.2008 г. на Кмета на Община Несебър относно компетентността на органа по приходите, издал оспорения АУЗД и на Паскал Апостолов като началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, тези представените от ответника като административна преписка по издаване оспорения акт и днес представените от юрисконсулт В. заповед № 394/26.04.2012 г. и заповед №7/18.02.2008 г. на Кмета на Община Несебър.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна депозираната жалба, като бъде съобразено, че оспорваният акт за установяване на задължение по декларация е изменен в частта за 2012 г. с представено по делото решение № 16/27.11.2017 г.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: