ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 452 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателите З.Г.Б. и Х.П.В. - редовно уведомени, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – кмета на Община Приморско - редовно уведомен, се явява адв. К. – представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от Община Приморско с писмо вх. № 4959/25.05.2016 г. /л. 31 – л. 155 от делото/, съдържащи Разрешение за строеж  № 24/18.04.2001 г. и одобрени проекти от 18.04.2001 г. за строеж „Временен обект за бързо хранене”.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили повторно същите доказателства от Община Приморско с писмо с вх. 6287/16.06.2016 г. /л.159 – л. 284 от делото/.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.:  Поддържаме сезиращата съда жалба. Да се приеме преписката по одобряване на инвестиционния проект по издаване разрешението за строеж.

 

         Адв. К.: С оглед изясняване на фактическата обстановка и доказване верността на констатациите отразени в констативния акт, послужил за издаване на Заповед № 10/08.01.2016 г., моля, да назначите съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице геодезист като представям задачи към вещото лице, формулирани в нарочна писмена молба.

 

         Адв. М.: Въпросите по принцип касаят в известна степен предмета на спора, но основният порок е липсата на точна правна квалификация в заповедта, не е ясно какво е отклонението от строителните книжа, но така е мотивирана заповедта.

         Ще поставя допълнителен въпрос, а именно:  Вещото лице да установи начина на закрепване на съществуващия обект за бързо хранене към терена, възможно ли е да бъде вдигнат и преместен на друго място. Вещото лице да посочи попада ли процесния обект в хипотезата на § 5, т.80 ДР на ЗУТ или е строеж по смисъла на § 5, т.38 ДР на ЗУТ?

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените доказателства от Община Приморско с писмо вх. № 4959/25.05.2016 г. /л. 31 – л. 155 от делото/, съдържащи Разрешение за строеж  № 24/18.04.2001 г. и одобрени проекти от 18.04.2001 г. за строеж „Временен обект за бързо хранене”, както и  повторно постъпили същите доказателства от Община Приморско с писмо с вх. 6287/16.06.2016 г. /л.159 – л. 284 от делото/.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки в Община Приморско и извърши оглед на място, да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на ответника в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание, както и на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос в днешното съдебно заседание.

         НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 500,00 лв. – 350,00 лева, вносими  от ответника и 150,00 лева – вносими  от жалбоподателите, в 7-дневен срок считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.10.2016 година от 10,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: