ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 452 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателите З.Г.Б. и Х.П.В. - редовно уведомени, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – кмета на Община Приморско - редовно уведомен, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 9285/04.10.2016 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице. Представям и моля да приемете договор за правна защита.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице

 

        

СЪДЪТ  ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Относно това, което навлиза в другия имот и е извън проектирането, би ли могло сградата да се строи без него, да се премахне и да остане само сградата по проекта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тази част, състояща се от 12 кв.м., не би оказала влияние върху конструкцията на сградата. Тази част би могла да се премахне без да има разрушаващо влияние върху сградата. За мен това е масивна, непреместваема и неделима сграда-строеж. Строежът е завършен и е въведен в експлоатация.

 

Адв. М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Представям списък за извършени по делото разноски.

 

Адв. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 500,00 лева на 12.10.2016 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. М.: Уважаема г-жо Председател, моля, да се отмени заповедта. В нея неправилно е посочен чл. 224 и 224а от ЗУТ, тъй като се касае за завършен строеж. Незаконосъобразната част е пренебрежимо малка. Заповедта подлежи на отмяна заради неправилната правна квалификация. Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

Адв. К.:  Уважаема г-жо Председател, моля, да се отхвърли жалбата и да се потвърди заповедта като правилна и законосъобразна.

Моля да ни се присъдят направените разноски по представения списък.

         Правя евентуално възражение за прекомерно адвокатско възнаграждение на жалбоподателите.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: