ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 452 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 09:58 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.М.Ц., редовно уведомен, се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана на съдебната власт”. Явява се и пълномощника адв. С.К., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от М.М.Ц., против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието-София, за присъждане на обезщетение на неимуществени вреди.

В открито съдебно заседание на 05.06.2015г. съдът задължи ответника да представи посочени писмени доказателства, което той стори с молба от 09.07.2015г., с която бе поискано да се даде ход на делото в отсъствие на пълномощника на ответника и се направиха искания по съществото на спора.

 

АДВ. К.: Запознах се с представените доказателства. Представям заверен препис от Аналитичен доклад на Омбудсмана на Република България, касаещи условията в Затвора-Бургас, както и разписка за адвокатски хонорар в размер на 800 лв.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени по делото, включително и изпратените от ответника с молбата от 13.07.2015 г. и представените в днешно съдебно заседание от адв. К..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите исковата молба от името на моя доверител и като намерите, че действително вследствие на бездействията на ответното учреждение, ищецът е бил принуден и продължава да търпи крайно неблагоприятни условия по отношение на изтърпяваното от него наказание „лишаване от свобода”, като тези условия продължават да бъдат същите независимо от Програмата приета през 2010 г., която е дала законовата разпоредба тогава към този момент на ЗИНС да бъдат приведени затворите относно пренаселеността и условията в тях.

Що се отнася до всички други установени със свидетелските показания и с документи нарушения, същите обосновават правото на доверителя ми да бъде присъдено претендираното пред съда обезщетение.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Моля да ми дадете подходящ срок.

Моля да ми бъдат присъдени разноските по делото.

 

ИЩЕЦЪТ Ц.: Поддържам това, което каза адв. К..

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам исковата претенция за частично основателна, поради неизпълнение на задължението на ответника да осигури достъп на лишените от свобода до санитарен възел и течаща вода в спалните помещения. Същевременно, считам размера на обезщетението за прекомерно завишен. Същият не съответства на реално претърпените от ищеца неимуществени вреди, поради което считам, че следва да се присъди обезщетение в по-нисък размер.

 

Съдът като намери делото за изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: