ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 05.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети юни                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 452 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ М.М.Ц., редовно уведомен, се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана на съдебната власт”. Явява се и пълномощника адв. С.К., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

         Явяват се свидетелите И.А. и А.Н.Т..

         Не се явява свидетеля А.Б.. Същият е нередовно уведомен, тъй като е освободен от затвора на 20.11.2014 г.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Считам, че няма пречки да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

          Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от М.М.Ц., ЕГН-**********, понастоящем в Затвора гр. Бургас, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието-София, за присъждане на обезщетение на неимуществени вреди вследствие незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Бургас, за периода от 21.05.2012г. до предявяването на иска, в размер на 10`000,00лв. ведно с лихва от 2`798,96 лв. за същия период, както и законната лихва от предявяването на иска до окончателното плащане.

В закрито заседание на 15.04.2015г. съдът е приел за разглеждане делото, конституирал е страните, допуснал е до разпит първите двама свидетели А.Б. и И.А.. След установяване на обстоятелството, че св.Б. е бил освободен от затвора, съдът по искане на ищеца е уведомил да се яви и да бъде доведен в днешно съдебно заседание св. А.Т., който все още не е допуснат до разпит с нарочно определение. Свидетелите  И.А. и А.Т. са доведени за днешно съдебно заседание от органите на ГД “Охрана“ и в момента се намират в специалните помещения на съда, но предвид обстоятелството, че са осъдени на лишаване от свобода, с оглед гарантиране на сигурността им и за целите на охраната, ще бъдат водени за разпит един по един.

На 07.05.2015г. ответникът е представил писмен отговор, препис от който е връчен на ищеца. В писмения отговор ответникът е направил правни твърдения относно допустимостта и основателността на иска, както и е представил като писмени доказателства – становище изготвено от началника на затвора, вещева ведомост и Правилник за вътрешния ред в затворите. Не е представен препис от затворническото досие на ищеца, като в отговора на исковата молба е посочено и е направено възражение, че същото представлява конфиденциална информация, по делото не е посочено какви факти ще се установяват с него и с това доказателствено искане затворникът цели да притежава материалите от досието си, което е недопустимо. От своя страна ищецът, чрез своя процесуален представител адв. К. с две молби от 01.06.2015г. е направил доказателствени искания – да се задължи ответника да представи Европейските правила за затворите, договорите за боядисване и закупуване на строителни материали за последните 5 год., таблици за полагащото се работно облекло и др., програмата по §11 от ПЗР на ЗИНЗС. Поскал е на основание чл.176, ал.1 от ГПК съдът да задължи законния представител на ответника да се яви лично и да отговори на поставени въпроси, които са изложени в нарочните молби, както и да задължи омбудсмана на РБългария да представи изготвен от негова експертна група Аналитичен доклад за състоянието на местата за лишаване от свобода. Съдът не се е произнесъл по тези доказателствени искания, тъй като те бяха направени едва на 01.06.2015г.

 

АДВ. К.: Поддържам исковата молба на моя доверител, молбата, с която съм направил конкретизация на иска от 14.04.2015 г., както и молбите от 01.06.2015 г., упоменати в доклада. Желая да направя уточнение във връзка с писмения отговор, където е записано, че Програмата по §11 е общодостъпен документ, поради което не е представен. Аз лично си направих труда да я намеря в сайта на правосъдието. За съжаление не я намерих, като твърдението, че е общодостъпен е висящо и ще моля отново да задължите ответното учреждение да я представи. Доколкото тя е представена по друго дело и мога да я копирам и да я представя, но редът не е такъв. Видно от посоченото в самия писмен отговор, че тази програма е приета с Решение МС на 08.09.2010 г. В ЗИНС с тази програма условията в затворите трябва да бъдат приведени в човешко ниво за 3 години. Към 08.09.2013 г. всичко  в местата за лишаване от свобода би трябвало да бъда на поносимо ниво. През 2013 г. е изменен ЗИНС и се даде един 5 годишен срок, но то е по отношение на 4 кв. метра разполагаема площ до 01.02.2019 г. всичко останало съдът трябва да цени освен програмата, така и плана на програмата, тъй като ще установите, че още от 2010 г. има заложени мероприятия със срок 1 година, които не са изпълнени на една йота, което обаче ангажира отговорността на ответното учреждение.

ПРОКУРОРЪТ: Относно доказателствените искания на ищеца ще взема отношение на по-късен етап. Не възразявам да се разпитат свидетелите.

 

Съдът във връзка с обстоятелството, че за днешно съдебно заседание по искане на ищеца призова на мястото на допуснатия до разпит А.Б. свидетелят А.Т. намери, че следва измени определението си от 15.04.2015 г. в тази насока.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗМЕНЯ определението от 15.04.2015 г. в частта му, в която е допуснал до разпит като свидетел А.Б. и на негово място ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел А.Н.Т., който е призован за днешно съдебно заседание.

 

ВЪВЕЖДА в съдебната зала И. С. А., на когото СНЕМА самоличност както следва:

И. С. А. – ** г., български гражданин, осъждан, неженен, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Аз съм отскоро в Затвора от месец февруари 2015 г. Миналата година също бях в затвора и излязох на 30.10.2014 г. С М. бяхме в една килия, в VІІІ група в Затвора гр. Бургас. Килията е № 403.

Килията беше 5 на 3 метра - около 15 квадрата. Бяхме 21 човека, като за 19 човека имаше легла, а двама или трима спяха по двама. Тези легла бяха на 3 етажа. Нямаше възможност да се отварят прозорците, защото вишките - леглата бяха до прозорците. Ако е на втора вишка, прозорецът може да се отваря, но когато има трета, не може да се отваря.  Аз спях до прозореца и можех да чета вестник денем. Но по-навътре не влизаше светлина.

В килия № 403 прозорците бяха 3 на брой. Имаше поставени на тях арматурни железа и ситна мрежа. Те бяха охранителни. Тази мрежа ограничава дневната светлина. През 2011 и 2012 г. също съм бил в затвора. Тогава с М. бяхме в различни коридори. Тогава условията бяха по- страшни. В килиите няма обособени места за тоалетни нужди. Само в Затвора Пазарджик има. В Бургас няма. 21 човека ходехме на 2 кофи, които не са сменяни от 2 години. Това е през нощта. През деня сме отворени. Вратата на килията е отворена и използваме тоалетните в коридора. В тези кофи по принцип се слага само хлорна вар при почистването. Облекчаването става в тези кофи пред колегите, включително и по голяма нужда.

Има възможност вечерта да не се заключи килията, а да се заключи коридора, за да се ползват тоалетните помещения, но няма заповед за това.

Не са идвали бояджии, за да извършат боядисване. Ние искахме с наши средства да закупим латекс и да боядисаме, но не разрешиха. Не знам кой и защо.

Също има много хлебарки и дървеници. Пръскаха един ден, а на другия ден излязоха повече. Пръскането се извършваше от затворник. Зависи какъв е бил препарата. Не съм работил докато бях в затвора, тъй като няма работа. По принцип аз моите чаршафи си ги пера сам. Говоря за себе си. Не знам дали вземат бельото, за да го перат. Сушим ги на простори, които правим в килиите. Пречим си и има дрязги за това.

Ако работим, ни дават работно облекло. Когато влязох в затвора ми дадоха 2 чаршафа, едно одеало и един дюшек. Това беше оборудването. Шалтетата са тънки и се слагат върху пружината. От материал брезент са. Матраците са същите, каквито бяха в казармата. Шалтетата не са запазени, а са загорени.

Топлата вода е във вторник и четвъртък по график. Всеки коридор има от 13.00-17.00 часа топла вода. Около 130 човека сме на 3 душа. Взимаме кофи и пълним вода, а след това се поливаме. Душовете работят само на някои етажи. Повечето не работят. Затворът в Бургас е стар. Не е правен скоро ремонт. Може би това е най-лошия затвор. В Пазарджик има баня и тоалетна. В Стара Загора условията са по-добри. Тежко е в затвора заради условията.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА: Ние се храним в столовата. Храна се вкарва в килиите от свиждания, тъй като затворниците няма къде да си оставят храната.

Правени са искания вечер да се отварят килиите, за да отидем по нужда, но не ни отварят. Ако става въпрос за риск за здравето на някой затворник, тогава отварят, но само за нужда не ни отварят.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше изведен от залата.

 

В залата се ВЪВЕЖДА свидетелят А.Т., на когото СНЕМА самоличността както следва:

А.Н.Т. – ** години, български гражданин, неженен, осъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Изтърпявам наказание „Лишаване от свобода” от месец февруари 2008 г.

Познавам М.Ц.. С него бяхме в килия № 403. Не мога да си спомня кога сме били заедно, тъй като ме местят постоянно, но бяхме заедно около една година.

В тази килия бяхме 21 човека. Тя е малка. На три етажа бяха леглата. Бяха 19 легла, а бяхме 21 човека. Двама спяха в едно легла.

Никой не влиза вътре в килиите. При проверката не са констатирали това. Имаше три прозореца със счупени стъкла. Около 50-60 см са, покрити с одеала. От прозорците няма как да влезе достатъчно светлина, а нямахме и крушки. Няма осветление, с една крушка сме. Висят кабели. Не може да се чете ако не си до прозореца.

След вечерна проверка се заключваше килията. Ако някой трябва да ходи до тоалетната, ходи в кофата. Няма направен параван. Всички го гледат. Една вечер кофите стоят и се изхвърлят на сутринта. Кофите се почистват с изплакване с вода.

В седмицата има два пъти топла вода - вторник и сряда. Поливаме се с канчета, като ни дават свински сапуни – домашни или дават, или не дават. По-често ние си купуваме от лавката.

Килията представлява един тъмен тунел, мръсно, с големи петна по стените. Аз съм от 2008 г. в затвора. Нито веднъж килията не е боядисвана. Дават шалтета, които са тънки и скъсани, пълни с дървеници. Те ни служат за дюшеци. Те не се перат.

В момента работя в арматурния цех, но дълги години не бях работещ.

Ние сами си перем бельото. Ако искаме да го даваме на пералнята, не ни го приемат. Простираме го вътре в килиите.

Не е възможно вечер да не се заключват килиите. Всъщност не разбирам добре въпроса.

Тоалетните в коридора нямат врати. В коридора има само врата. Има затворници, които чистят тоалетните. Не са по график, а по собствено желание.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА: В килиите сме повече хора отколкото са леглата, защото администрацията не си прави труда след като има повече хора да провери и да даде още легла.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше изведен от залата.

 

АДВ. К.: Правилникът за вътрешния ред е представен, но не става ясно кога е издаден и кога е одобрен. Подписан е от ген.-майор Петър Василев, който беше отдавна Главен директор.

ПРОКУРОРЪТ: Единственото, което бих искал да се изиска е справка колко лица са били настанени в килия № 403 за периода 21.05.2012 г. – 05.03.2015 г., а доколкото за програмата, следва да се изиска справка каква програма е изпълнена за процесния период.

АДВ. К.: Не държа да бъде представено досието на ищеца. Постъпила е справка, от която става ясно кога и в коя килия е бил преместван доверителя ми. Държа на извършване на експертизата, тъй като съгласно Правилника за прилагане на ЗИНС условията следва да отговарят на обществените сгради. Вещото лице да влезе и да отговори.

 

По отношение постановеното определение № 880/15.04.2015г., в частта му, с която е задължил ответника да представи препис от затворническото досие на ищеца, съдът при повторна преценка на релевантните обстоятелства намери, че същото представлява конфиденциална информация и ищецът не е обосновал какви факти ще установява с него, поради което следва да отмени предходното си определение и да отхвърли това доказателствено искане.

Водим от горното, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си № 880/15.04.2015г., постановено по настоящото дело, в частта с която е задължил ответника да представи препис от затворническото досие на ищеца.

Съдът във връзка с направените доказателствени искания от страните намери, че следва да задължи ответника да представи в 7-дневен срок Европейските правила за затворите, които са част от законодателството на Европейския съюз и които не са публикувани според твърдението на адвокат К., договорите сключвани за боядисване и закупуване на строителни материали през периода, за който е исковата претенция, таблици за полагащото се работно облекло и Програмата по §11 от ПЗР ЗИНЗС ведно с плана към нея, както и справка за извършените мероприятия в този план.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението Европейските правила за затворите, договорите сключвани за боядисване и закупуване на строителни материали през периода, за който е исковата претенция, таблици за полагащото се работно облекло и Програма по §11 от ПЗР ЗИНЗС ведно с плана към нея, както и справка за извършените мероприятия в този план.

ОТХВЪРЛЯ искането за задължаване на законния представител на ответника да се яви лично и да отговори на поставените въпроси от адв. К., тъй като отговорите на тези въпроси са дадени в становището на началника на Затвора Бургас, който е представен именно от ответника.

ОТХВЪРЛЯ искането за задължаването на омбудсмана на РБългария да представи Аналитичен доклад за местата за лишаване от свобода, тъй като в същия се съдържат твърдения за факти, а такива факти съгласно правилата за доказване следва да се установят със свидетелски показания, което по настоящото дело беше извършено.

ОТХВЪРЛЯ искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, тъй като за преценка на състоянието на сградата на затвора не са необходими специални знания.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.07.2015 г. от 9.50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: