РЕШЕНИЕ

 

№1272                                   дата 08 юли 2014 год.                град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 23 юни 2014 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                  Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА                                       

Секретар: К.Л.

Прокурор: …………………………

 

разгледа адм. дело № 452 по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.124 от ЗДСл.

   Предмет на оспорване е Заповед № 121/22.01.2014г. издадена от Директор на Агенция „Митници”, с която, на основание чл.100, ал.2 от Закона за държавния служител, временно е отстранена от работа Р.Г.Д. - инспектор в Агенция „Митници”, митнически пункт „Лесово”, Митница Бургас с ранг V младши, считано от 24.01.2014г.

Жалбоподателката Д. оспорва заповедта като незаконосъобразна. Счита, че е необоснована, тъй като е издадена повече от три години след привличането й като обвиняема по сл.дело № 34-П/2009г. Посочва, че през целия период е изпълнявала съвестно трудовите си задължения, преминавала е периодично през атестации и е получавала отлични оценки, поради което не са налице основания за приложението на чл.100, ал.2 от ЗДСл. Иска се отмяна на заповедта.

В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба на сочените в нея основания.

Ответникът – Директор на Агенция „Митници“, чрез пълномощник, оспорва основателността на жалбата, като поддържа становище за наличието на материалните предпоставки за издаване на заповедта в условията на обвързана компетентност на административния орган. Претендира възнаграждение.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Данните от административната преписка сочат, че със Заповед №7576/24.07.2012г. издадена на основание чл.9 от ЗДСл от директора на Агенция „Митници”, Р.Д. е назначена на длъжност „инспектор в Агенция „Митници“, с ранг V младши в Митнически пункт „Лесово” към Митница Бургас.

По повод изнесени в медиите публикации, Агенция „Митници“ с писмо рег.№1101/925 от 13.12.2013г. е изискала от Софийска градска прокуратура информация за водени наказателни производства срещу нейни служители, в отговор на което, с писмо вх.№ 1101/925/16.01.2014г. от СГП са изпратени постановления за привличане на обвинените лица по ДП №34-П/09г. по описа на СО – СГП, от което в последствие е отделено ДП №18-П/13г. по описа на СО-СГП, касаещо жалбоподателката Р.Д..

Видно от Обвинителен акт  от 02.12.2013г. по ДП №18-П/13г. по описа на СО-СГП, пр.пр.№4-2286/13г. на СГП  жалбоподателката Д., в качеството й на длъжностно лице – служител на Агенция „Митници“, е привлечена като обвиняема по досъдебно производство за това, че на 05.07.2010г. около 01.30 часа на територията на ГКПП“Лесово“, трасе изходящи товарни автомобили в посока РТурция, в помещение за извършване на документална митническа проверка, в качеството си на длъжностно лице – младши митнически специалист при МП“Лесово“, митница „Бургас“, Агенция „Митници“, е приела от св. И.Д.дар, който не й се следва – сумата от 5 щатски долара с левова равностойност 7,80лв., за да извърши действия по служба /своевременно да обработи представените митнически и придружаващи ги документи/ – престъпление  по чл.301, ал.1, пр.2, алт.1 от НК.

На основание чл.100, ал.2 от ЗДСл, във вр. с писмо от СГП рег. №1101/ 925 на ЦМУ и Обвинителен акт от 02.12.2013г. по ДП №18-П/13г. по описа на СО-СГП, пр.пр. №4-2286/13г. на СГП, е издадена и оспорената понастоящем  Заповед № 121/22.01.2014г. на Директор на Агенция „Митници”, с която, Р.Г.Д. - инспектор в Агенция „Митници”, митнически пункт „Лесово”, Митница Бургас с ранг V младши, е отстранена временно от работа, считано от 24.01.2014г. 

Заповедта е законосъобразна.

За да бъде временно отстранен държавен служител от длъжността, която изпълнява, по реда на чл.100, ал.2 от ЗДСл, е необходимо да се установи, че  против него е образувано наказателно производство за престъпление извършено в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б"а" от НК. Съгласно легалната дефиниция на понятието "длъжностно лице"  това е лице, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно: а) служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение, като в случая това качество на жалбоподателката Д. е безспорно установено.

Видно от Обвинителен акт  от 02.12.2013г. по ДП №18-П/13г. по описа на СО-СГП, пр.пр. №4-2286/13г. на СГП срещу Р.Д. е повдигнато  обвинение по чл.301, ал.1, пр.2, алт.1 от НК.  Съгласно чл.212, ал.1 от НПК досъдебното производство се образува с постановление на прокурора при наличие на законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление съгласно чл.207, ал.1 от с.к. Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление – чл.219, ал.1 от НПК. При наличието на данни по делото, че спрямо жалбоподателката са извършени процесуалните действия по чл.219, ал.1 НПК, т. е. същата е привлечена като обвиняема по ДП №18-П/13г. по описа на СО-СГП, пр.пр.№4-2286/13г. на СГП, то безспорно срещу нея има образувано наказателно производство, което изпълва хипотезата на приложимост на чл.100, ал.2 от ЗДСл. Обстоятелството, че понастоящем образуваното въз основа на внесения обвинителен акт в Ямболския окръжен съд НОХд № 412/2013г. е прекратено с разпореждане на № 5/20.01.2014г. на съдията-докладчик и същото е отново във фазата на досъдебното производство за отстраняване на съществени процесуални нарушения, в какъвто смисъл са изложените в жалбата възражения, не може да обоснове извод различен от изложения. При наличието на образувано досъдебно производство и повдигнато срещу Р.Д.  обвинение за престъпление от общ характер по чл.301, ал.1, пр.2, алт.1 от НК, извършено по повод службата, органът по назначаване е задължен да приложи разпоредбата на чл.100, ал.2 от ЗДСл. Не влияе на законосъобразността на оспорения акт на какъв етап е наказателното производство по предявеното обвинение на служителя и в този смисъл, дали обвинението е било повдигнато през 2009г. или през 2013г. е без правно значение. Необходимо и достатъчно условие е да е налице образувано наказателно производство, за да бъдат приложени последиците по чл.100, ал.2 от ЗДСл и в този смисъл спорът между страните кога точно е било повдигнато обвинението не влияе по същество. Органът по назначението действа в условията на обвързана компетентност и доколкото образуването на наказателно производство против жалбоподателката за престъпление, извършени в качеството и на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, б."а" НК, това е единственият правнозначим факт, въз основа на който се съдът извършва преценката за правилно приложение на материалния закон. В този смисъл, без значение за законосъобразността на оспорената заповед е наличието или липсата на други нарушения на трудовата дисциплина, получени атестационни оценки, касаещи изпълняваната длъжност или други факти, събирани и отразявани в служебното досие на отстраненото от длъжност лице.  

 

 

 

В процеса на цялостния съдебен контрол за законосъобразност не се констатираха отменителни основания по смисъла на чл.146 от АПК – процесната заповед е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила, при наличието на релевантните фактически основания, които обосновават правилното приложение на материалния закон и е съобразена с целта на ЗДСл.

Жалбата, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена, като съобразно този изход на процеса в полза на ответната страна следва да се присъдят претендираните разноски в минимален размер от 150лв.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Д. - инспектор в Агенция „Митници”, митнически пункт „Лесово”, Митница Бургас с ранг V младши против Заповед № 121/22.01.2014г. издадена от Директор на Агенция „Митници”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА Р.Г.Д. *** къща, с ЕГН ********** да заплати на Агенция „Митници“, гр.София сумата от 150лв. разноски по делото.

 

   Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

           

                                                                                СЪДИЯ: