ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 23.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети юни                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 452 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Д., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.Н., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „МИТНИЦИ”-гр.СОФИЯ, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Н.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

 

 

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Н.: Моля да уважите изцяло жалбата. Подали сме обосновани искания, от които е видно, че са налице допуснати процесуални нарушения както и материални относно издадената заповед. Искам да обърна внимание на Уважаемия съд, че на подзащитната ми е повдигнато обвинение спрямо нея на 05.07.2010г., т.е. преди около четири години и тя е временно отстранена от работа през месец декември 2013г. Т.е. през цялото това време е била на работа. Не е извършила никакви противоправни действия, които са и мотивите за искане за отмяна на настоящото заповед и на посочените други причини в жалбата.

Моля да обявите заповедта като незаконосъобразна и немотивирана и да я отмените.

 

         Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че заповедта за временно отстраняване от работа е издадена от компетентен орган какъвто е Агенция Митници, издадена е в предвидената от закона форма  и съгласно разпоредбите на АПК изрично е посочено правното основание за издаването й, а именно чл.100, ал.2 от ЗДСл

         Когато е образувано наказателно производство срещу държавен служител за престъпление извършено от него в качеството му на длъжностно лице, органът по назначаването е длъжен да го отстрани от работа. Конкретната заповед на директора е издадена след изрично писмо от административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с което е приложен Обвинителен акт. По възражението на жалбоподателя, че е сгрешен номерът на досъдебното производство, в обвинителния акт изрично е посочено, че „на 25.11.2009г. е образувано ДП № 34-П/09г. по описа на Следствен отдел при Градска прокуратура, от което по-късно е отделено настоящото ДП № 18-П/13г. по описа на СО-СГП”.

         Считам, че при издаването на заповедта, административният орган е бил наясно, че срещу лицето е повдигнато обвинение, което е довело до издаването на заповедта. Към настоящия момент в Агенция Митници няма данни за прекратено производство или постановена оправдателна присъда, поради което считам заповедта а законосъобразна и като такава моля да бъде потвърдена.

         Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

         Реплика на адв.Н.: Представил съм към настоящата молба протокол за повдигане на обвинение спрямо подзащитната ми по следствено дело № 34-П/09г. при Следствен отдел на СГП, от което е видно, че този номер, който е представен и приложен, няма нищо общо с номерата визирани в оспорваната заповед. Представил съм и Разпореждане № 5/20.01.2014г. на Окръжен съд-гр.Ямбол за прекратяване на НОХД № 412/2013г. по описа на Окръжен съд-гр.Ямбол. Тези два документа категорично установяват процесуални нарушения, извършени от наказващия орган при издаването на обжалваната заповед, както и документ, който установява прекратяване към настоящия момент на повдигнатото обвинение спрямо моята подзащитна.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: