О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 767            Година 05.04.2013              Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на пети април две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

              2.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 452 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по жалба на П.Т.В. *** против определение № 15 от 31.01.2013г., постановено по н.а.х.д. № 308/2013г. по описа на Районен съд гр.Царево, с което е оставена без разглеждане подадената от него жалба срещу наказателно постановление № НП 15-228/11.09.2012г. издадено от началник към РУП Приморско и е прекратено производството по делото.

Ответникът – Началник на РУП Приморско, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното определение Районен съд гр.Царево е прекратил производството по н.а.х.д.№ 308/2013г., което е било образувано по оспорване на наказателно постановление № НП 15-228/11.09.2012г. издадено от началник към РУП Приморско. За да постанови определението си съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателят на 27.09.2012г. и 7-дневния срок за неговото обжалване изтича на 04.10.2012г.. Жалбата е изпратената по пощата на 18.12.2012г., видно от пощенското клеймо на плика, поради което е процесуално недопустима, поради просрочие.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Съгласно чл.58 от ЗАНН  препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение, а когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. Реда за връчване на наказателните постановление е предвиден с оглед  гарантиране на правото на защита на лицата, чиято отговорност е ангажирана.

Наказателно постановление № НП 15-228/11.09.2012г. издадено от началник към РУП Приморско е надлежно връчено на жалбоподателя на 27.09.2012г., видно от оформената към него разписка. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 04.10.2015г. – четвъртък,  работен ден. Жалбата срещу наказателното постановление е изпратена по пощата на 18.12.2012г., след предвидения от законодателя приклузивен срок, поради което правилно е приета от първоинстанционния съд за просрочена и е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид, че П.Т.В. за втори път подава жалба срещу наказателно постановление № НП 15-228/11.09.2012г. издадено от началник към РУП Приморско. Първоначално подадената жалба, също е приета за просрочена и е оставена без разглеждане с определение № 66/11.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 474/2012г. по описа на Районен съд гр.Царево, което определение е влязло в законна сила.

По отношение на направеното от П.В. искане да му се определи минимална глоба, същото не следва да бъде разглеждано в настоящото производство, касаещо допустимостта на подадената жалба, тъй като размера на определеното наказание е въпрос по съществото на спора, по който съдът следва да се произнесе с решение, в случай че жалбата не е просрочена и е процесуално допустима.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 15 от 31.01.2013г., постановено по н.а.х.д. № 308/2013г. по описа на Районен съд гр.Царево.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                  2.