Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 1222       Година 06.07.2012           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

 

Секретаря: Гинка Фортунова

Прокурор: Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 452 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директор на ТД на НАП гр.Бургас срещу решение № 2382/25.10.2011г., постановено по н.а.х.д. № 3544 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Съдебното решение се обжалва като неправилно и незаконосъобразно, като се твърди, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но е направил погрешни правни изводи, довели до отмяна на издаденото наказателно постановление. Правят се възражения, че срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН не е изтекъл, като се оспорват и мотивите за ненадлежно спиране на административнонаказателното производство, довели до изтичане на срока за налагане на наказание. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – ЕТ „ВИТ – И.Б.”, гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 32598-О-0005794/11.05.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на чл.125 ал.5 от ЗДДС на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че обжалваното наказателно постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила, не е извършено предвиденото в чл.43 ал.6 от ЗАНН щателно издирване на нарушителя и постановеното спиране на производството е в нарушение на изискванията на закона. От своя страна незаконосъобразното спиране на производството има за последица изтичането на срока за налагане на наказанието.

 Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Настоящия съдебен състав счита, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Установява се по делото, че ответникът по касация е регистриран по ЗДДС и като данъчнозадължено лице не е подал справката-декларация по ЗДДС и информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител за данъчен период месец юни 2010г. в законоустановения срок до 14.07.2010г., за което е съставен АУАН №0005794/29.09.2010г..

На 29.12.2010г., с резолюция, на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, административнонаказателното производство е спряно с мотив, че след щателно издирване нарушителят не е открит на посочения от него адрес. На 28.03.2011г. производството е възобновено, съставеният акт е връчен на нарушителя и въз основа на него е издадено и обжалваното наказателно постановление № 32598-О-0005794/11.05.2011г. на Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас.

Настоящият съдебен състав споделя напълно изложените от първоинстанционния съд мотиви довели до отмяна на процесното наказателно постановление. Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира. Спиране на производството е допустимо от закона, само когато са извършени всички необходими действия по издирване на нарушителя и са налице категорично данни, че въпреки щателното издирване той не е намерен. В случая, не може да се приеме, че конкретното производство е било надлежно спряно по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН. Приложените в административнонаказателната преписка писмени документи не обосновават подобен извод. Съставеният АУАН е изпратен до нарушителя с известие за доставяне с № PS800002SU2 F, което не е връчено по надлежния ред на адресата, а се е върнало с отбелязване от „Български пощи” ЕАД на 23.09.2010г. - „пратката не е потърсена от получателя”. С протокол № 0063354 от 29.12.2010год. е обективирано едно извършено посещение на длъжностни лица от ТД на НАП - Бургас на декларирания от търговеца адрес за кореспонденция с цел връчване на съставения му АУАН, при което посещение не са открити нито представляващия, нито упълномощено за целта лице. Само по себе си предприемането на това единствено действие от страна на приходната администрация не може да обоснове категоричен извод за положени всички възможни усилия да бъде открит нарушителя на декларирания адрес.

Действително представен е и друг протокол № 0061702/ 0.12.2010г. за извършено от длъжностните лица при ТД на НАП гр.Бургас предходно посещение за връчването на съставеният АУАН, но доколкото в този протокол са извършвани корекции относно номера на АУАН, във връзка с чието връчване е посетен адреса, правилно той не е бил кредитиран от първоинстанционния съд, при постановяване на неговото решение.

Предвид изложеното касационният състав на съда намира, че прилагането на разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН в конкретния случай е станало при липсата на законовите предпоставки за това и наказателното постановление  е издадено на 11.05.2011год., след като към този момент са изтекли повече от шест месеца от съставяне на акта. Издаването на наказателно постановление след изтичане на предвидения в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок, без да е налице хипотезата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, е съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната му като незаконосъобразно на самостоятелно основание, без да е необходимо да се разглежда спора по същество. 

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2382/25.10.2011г., постановено по н.а.х.д. № 3544 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

 

                                                           2.