Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              27.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 451 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас против решение № 21 от 08.01.2018 г., постановено по НАХД № 5245/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 122/11.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Бургас, с което на В.Р.П. е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение 7 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът – В.Р.П. се явява лично.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на В.Р.П.,*** против наказателно постановление № 122/11.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Бургас, с което на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение 7 от същия закон. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е отменил наказателното постановление като е приел, че в обжалваното наказателно постановление не е посочена датата и мястото на нарушението, както и, че с издаденото наказателно постановление лицето е санкционирано за нарушение за което никога не са му повдигнати и предявени административни обвинения.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция напълно споделя мотивите на районния съд, които обосновават отмяна на наказателното постановление. Приетата от първоинстанционния съд фактическата обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

 Съгласно разпоредбата на чл. 57, т. 5 от ЗАНН наказателното постановление трябва да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В настоящият случай в обжалваното наказателно постановление е посочено, че В.Р.П. на 12.05.2017 г. в сградата на РИОСВ – Бургас предлага за продажба жив смок мишкар на страницата на www.bazar.bg. Така посочените дата и място са такива на констатиране на нарушението, а не на извършването му. Липсата на дата и място на нарушението, съставлява съществено процесуално нарушение.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е отменил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/08.01.2018 г.,  постановено по НАХД № 5245/2017 г. на Районен съд – Бургас.

                               

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                2.