Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  614/10.04.2017 г.  град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на шести април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретаря К.Л. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 451 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на К.Г.Д., ЕГН ********** *** против решение № 131/23.01.2017г., постановено по НАХД № 32/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0769-003743/22.11.2016г. на началник група към ОД на МВР- Бургас, сектор „ПП“ и наложената на касатора глоба в размер на 400 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховане (КЗ) за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ.  Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се явява лично и пледира за отмяна на решението и на наказателното постановление.

Ответникът – Сектор „ПП“ при ОД на МВР - Бургас не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 03.10.2016г. е издаден акт за установяване на нарушение против К.Г.Д. за това, че на 03.10.2016г. около 23.20 часа в гр.Бургас, на бул. „Мария Луиза“ е управлявала лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, с рег. № **, собственост на Е.Д.Е., без да има сключен договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, валиден към момента на проверката. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ, за което е издадено наказателно постановление № 16-0769-003743/22.11.2016г. и е наложена глоба в размер на 400 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е потвърдил наложената санкция.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева. В настоящия случай касаторът е санкциониран затова, че на 03.10.2016г. около 23.20 часа в гр.Бургас, бул.“Мария Луиза“ е управлявал МПС с рег. № ** без да има валидно сключена към момента на проверката задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Приложената по делото полица задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ е с начален момент на действие от 18.18 часа на 04.10.2016г., т.е след извършване на нарушението, което е регистрирано в 03.10.2016г. около 23.20 часа. При това положение, не може да има съмнение, че от фактическа страна е осъществен състава на чл.638, ал.3 от КЗ и отговорността на Д. е ангажирана законосъобразно.

Основното възражение на касатора пред първата и пред настоящата инстанция е за приложението на чл.28 от ЗАНН. Правилно първоинстанционния съд е приел, че деянието не представлява маловажния случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, като изложените мотиви се споделят напълно от настоящия съдебен състав. В допълнение към това, трябва да се отчете и характера на охраняваните обществени отношения, на които законодателят е дал по-висока степен на защита. Тази защита не може да се преодолее чрез института на маловажния случай, а посочените от касатора житейски доводи не са основание за освобождаването му от административнонаказателна отговорност. Не случайно законодателят е регламентирал, че сключването на договор за застраховка "Гражданска отговорност" за всяко МПС е задължително, тъй като по този начин се гарантира правото на обезщетение от виновно поведение на водача на МПС на останалите участници в движението по пътищата.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли. Решението на Районен съд – Бургас е валидно, допустимо и правилно и трябва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 131/23.01.2017г., постановено по НАХД № 32/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: