О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 363

 

гр.Бургас 26.02.2016г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и  шестнадесета година, в състав:

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. № 451 по описа на АС-Бургас за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на А.И.Б. с ЕГН **********, против ОД на МВР Бургас с правно основание чл.1 от ЗОДОВ за осъждане на ответника да заплати на ищеца Сумата от 400,00 лева, представляваща нанесени му имуществени вреди, а именно заплатено адвокатско възнаграждение в същия размер за процесуално представителство и зашита по НАХД N 4804/2012г. по описа на Рс Бургас, с чието решение N 414 от 06.03.2013г. е било отменено Наказателно постановление N837/03.08.2006г. на Началника на РУП Созопол, с което на ищеца са били наложени административни наказания „глоба“ за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДВП и чл. 157, ал.6 от ЗДВП.

Съгласно разпоредбата на чл.7 ЗОДОВ, искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

В настоящия случай се касае за претенция, произхождаща от имуществена вреда, изразила се в заплащане на адвокатски хонорар, за осъществяване на процесуална защита по конкретно дело. В тази хипотеза вредата настъпва със заплащане на съответната сума, т.е. от момента в който сумата е излязла от патримониума на ищеца и е постъпила във владение на адвоката му. Изключение от тази хипотеза е предвидена в разпоредбата на чл.75, ал.3 ЗЗД, според която, когато плащането става чрез задължаване и заверяване на банкова сметка, ***еряване сметката на кредитора.

В конкретния случай от представения по делото на л.9 Договор за Правна защита и съдействие се установява обстоятелството, че същият е сключен в гр. София на 09.11.2012г. От предмета на същия се установява, че едновременно е договорено и изплатено при подписването му възнаграждението от 400,00 лева, предмет на настоящото дело. В тази връзка място на увреждането по смисъла на чл.7 от ЗОДОВ следва да се приеме гр. София.

Отделно от това, видно от посоченото в исковата молба, в гр. София се намира и настоящия адрес на ищеца.

В съответствие с разпоредбата на чл.134, ал.2 АПК, според която Възражение за местна неподсъдност на делото може да се прави най-късно в първото заседание пред първата инстанция и да се повдига служебно от съда, настоящият съдебен състав счита, че произнасянето му по въпроса за подсъдността на спора пред Административния съд София град се явява своевременно и допустимо.

Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на Административен съд София град. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 451 от 2016 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: