ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 25.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 451 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Ищецът И.Н.К. се явява лично.

За ответника- Областна администрация Бургас се явява гл.юрисконсулт М. Д., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор ДУКОВ.

Явява се вещото лице Г.Г..

 

Ищец К.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

Прокурор ДУКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ констатира, че заключението на съдебно-икономическата експертиза не е депозирано в законоустановения едноседмичен срок преди съдебното заседание.

 

Ищец К.: Не възразявам да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание, запознат съм със заключението.

Юрисконсулт Д.: Не възразявам бъде изслушано вещото лице.

Прокурор ДУКОВ: Нямам възражения да бъде изслушано вещото лице.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на вещото лице в днешното съдебно заседание.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Г.И.Г., 54 г., българин, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Г.: Представил съм заключение, което поддържам. Постарах се да изготвя заключение по данни, като съм описал в констативната част на заключението си от къде съм взел информациите.

Ищец К.: Нямам въпроси към вещото лице

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

Прокурор ДУКОВ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ, ПРИЕМА заключението на съдебно-икономическата експертиза и ОПРЕДЕЛЯ на вещото лице Г. възнаграждение в размер на 150 лева, съобразно представената справка декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Ищец К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Прокурор ДУКОВ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Ищец К.: Моля да уважите исковата молба и да ми предоставите срок за писмени бележки.

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите иска като погасен по давност, неоснователен и недоказан. Моля да ни присъдите разноски по делото, като представям списък.

Прокурор ДУКОВ: Считам, че предявеният иск е неоснователен, а претенцията и иска следва да бъде отхвърлен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на ищеца 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: