ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 451 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Ищецът И.Н.К. се явява лично.

За ответника по иска- Областна администрация Бургас се явява юрисконсулт , надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

Явява се вещото лице Г.Г..

 

Ищец К. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ж. – Да се даде ход на делото.

Прокурор ПЕТРОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от ищеца И.К. с искане да бъде предоставена възможност на същия да представи писмени доказателства, намиращи се у трето лице. Към молбата са приложени удостоверения от Българска фондова борса София, писмо изх.№92-00-81-785/01.12.2014г. от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и писмо изх.№01-2014-3189/29.10.2014г. от Централен депозитар АД.

 

Вещото лице Г. – Не съм извършил експертизата, защото нямам данни, необходими да направя заключението си.

Ищецът К. – С оглед извършване на допуснатата експертиза, моля да дадете възможност на експерта да изготви такава, както и възможност да поискам допълнително писмени доказателства от компетентните институции за намиране на достатъчно доказателства за да извърши експертизата. Ще ангажирам допълнителни доказателства, както и въпроси към тези институции.

Юрисконсулт Ж.- По искането на ищеца се противопоставям. Считаме, че срока за представяне на доказателства вече е изтекъл и искането е неоснователно. Не са налице основанията за нови доказателства и с тях няма да се твърдят нововъзникнали обстоятелства, които са от значение по делото, както е предвидено в чл.147, ал.1 от ГПК, като моля да не го уважавате това искане. Считам също така, че срокът е преклудиран. По отношение на приложените документи, поддържам казаното, че същите са неотносими към спора, но с оглед тяхното приемане по делото- предоставям на съда.

Прокурор ПЕТРОВА – Да се даде възможност на ищеца да ангажира допълнителни доказателства, считам че е налице изключителен случай, а и същите са необходими с оглед изготвянето на експертизата от вещото лице.

Юрисконсулт Ж. – Искам да спомена, че още в първото по делото заседание беше поискано допускането на тези доказателства и той е страна по този договор и би следвало да са у него.

 

СЪДЪТ намира направеното от ищеца искане за основателно и счита,че на същия следва да се предостави възможност да сочи допълнителни доказателства. Неоснователно е възражението на ответната страна за настъпила процесуална преклузия по отношение на намиращите се у третото лице- свидетеля В. документи, доколкото едва в предходното съдебно заседание са постъпили данни, че такива документи съществуват и се намират у това лице, като ищецът своевременно е поискал да му бъде предоставена възможност за представяне на тези доказателства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищеца да ангажира допълнителни доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.03.2015г. от 11.20ч., за които дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: