ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 451 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Ищецът И.Н.К. се явява лично.

За ответника по иска- Областна администрация Бургас се явява юрисконсулт Биляна Ж. , с приложено по делото пълномощно

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

Явява се вещото лице Г.Г..

 

Ищец К. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ж. – Да се даде ход на делото.

Прокурор СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото заявление от вещото лице Г.Г., в което са изложени причините за неизготвяне на заключението в законоустановения срок.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от Стоян Евтимов, председател на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПМГЖСВ, в която е отразено, че комисията не разполага други документи, освен представените с писмо входящ № 3314/29.04.2014 г.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от И.Н.К., с която е заявено изменение на иска. С молбата са направени доказателствени искания във връзка с изменената претенция.  Преписи от молбата се връчиха на страните.

 

Вещото лице Г.- Извърших доста проверки и стигнах до извода, че в ДВ бр. 31/2003г. лихвоточките са преобразувани в жилищно компесаторни записи. Това са борсови книжа и инструменти, които могат да бъдат търгувани на Българската Фондова борса, но от там няма как да получа тази информация, не знам в централния депозитар как стои въпросът със записването на ЖКЗ. Бих очаквал да получа някаква цифра, искам и да чуя свидетеля, за да знам от къде мога да получа информация за голям период от време.

Ищецът К. – Поддържам молбата за изменение на иска.

Юрисконсулт Ж.– Оспорвам молбата от 02.10.2014г., оспорвам и исковата молба, както по основание, така и по размер. Считам, че наведените в отговора на исковата молба аргументи и възражения са относими и към искането, предявено от ищеца К. в това съдебно заседание. Моля съда да ми даде възможност за писмено становище. По отношение на исканите съдебни удостоверения – възразявам по начина, по който са зададени въпросите - към Българска Фондова борса, относно най-високата цена, считам, че би следвало да бъдат зададени за усреднена цена. Моля съда да ми предостави възможност за писмен отговор.

Прокурор СТОЯНОВА – Считам, че направеното изменение в исковата молба следва да бъде прието от съда. С оглед обстоятелството, че съдът е допуснал в предходното съдебно заседание събиране на гласни доказателства, то не следва да се произнася по този въпрос. Считам, че следва да се уважи направеното искане за издаване на съдебни удостоверения.

Ищец К. – Уточнявам, че сумата, с която увеличавам иска, е 226 120 лева. В молбата е допусната техническа грешка, като е посочена сумата 224 870 лева. Моля съда да ми присъди сумата от 226 120 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от административния орган, съобразно уточнението в предходното съдебно заседание. Водя допуснатия до разпит свидетел.

 

СЪДЪТ, по направеното от жалбоподателя искане намира следното:

Налице са основанията на чл. 214 от ГПК за приемане направеното изменение на иска за посочената в молбата и конкретизирана в днешното съдебно заседание сума, представляваща обезщетение за имуществени вреди. Въведените с молбата нови претенции за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000 лева и за мораторни лихви в размер на 89 926.10 лева не следва да се приемат за разглеждане в настоящото производство. Съображенията за това са следните:

Съдържанието и пределите на търсената съдебна защита се определя от ищеца, който чрез основанието и петитума на исковата молба индивидуализира спорното материално право. Последваща промяна в предмета на първоначално въведения с исковата молба правен спор е допустима единствено при спазване на установените в чл. 214 ГПК правила за изменение на иска- ищецът може да измени или основанието или петитума на вече предявения иск, но не и да премине към изцяло нов иск, както се домогва да стори ищецът с депозираната молба вх.№7173 от 02.10.2014г. Нарушаването на тези правила води до предявяване на нов по съществото си иск в хода на висящия процес, чието разглеждане във вече образуваното съдебно производство е процесуално недопустимо. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното на основание чл. 214 от ГПК изменение на иска за обезщетение за имуществени вреди, като същият да се счита за предявен за сумата от 226 120 лева.

НЕ ПРИЕМА за разглеждане заявените от ищеца И.К. нови претенции за неимуществени вреди в размер на 30 000 лева и за мораторни лихви в 89 926.10 лева.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ на ищеца поисканите съдебни удостоверения, след внасяне на съответната държавна такса.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да ангажира доказателства.

 

СЪДЪТ пристъпи към водения от ищеца свидетел, на когото сне самоличността като следва:

Н.М.В., роден на *** г. в гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Ташкови ливади“ № 4, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Свид. В., на въпроси на ищеца К.: Познавам г-н К. от 2000-2001г., не мога да кажа точно от кога, във връзка с проведена процедура по приватизация на едно строително дружество. Той имаше юридическа практика и ползвахме неговите услуги за гр. Бургас. Между 2001-2003г. отношенията ни бяха спорадични, за отделни поръчки във връзка с приватизацията. През 2003г. се оказа, че той притежава компесаторни записи. Във връзка с моята практика, занимавам се с това от доста дълго време, от средата на 90-те години, подготвихме отношения за изкупуване на неговите компесаторни записи срещу имотна сделка. Нашето дружество строеше жилища и ги продаваше. Същевременно имахме необходимост да купим достатъчен брой компесаторни записи, за да довършим приватизационна сделка – 25% за доплащане и купувахме от различни източници компесаторни записи от най-различен характер. През 2003г. мисля, компесаторните записи се оказаха годни за сделка и в тази връзка сключихме договор с г-н К., като притежател на компесаторни записи да изкупим неговите записи срещу имот, който при нас беше в строеж. Част от договора беше за правна услуга, не мога да цитирам точно каква беше цената, това е проверимо, съществува в нашия архив, а останалата част от сделката беше в компесаторни записи, мисля че бяха около 200 000. На нас ни бяха необходими близо милион за да можем да платим приватизационната сделка. В последствие се оказа, че К. не може да осигури тези записи. Той каза, че е в процедура, дела и т.н. Нашите планове се объркаха, едва ли е интересно за съда да разказвам за това. В началото на процеса компесаторните записи бяха силно подценени, първите купувахме по 40 стотинки за лев номинал. По закона Лучников - 2001г., когато започна приватизационния процес 2000-2001г. по 0.40лв. за лев номинал. Впоследствие започнаха до поскъпват и стигнаха нива 0.70-0.80-0.90 лева за лев номинал. Компесаторен запис на цена 0.02 лева и 0.03 лева не съществува. Под 0.40 лева никога не са се търгували компесаторни записи. Относно компесаторни записи от лихвоточки - съществуват два или три случаи, при които сме купували от отделни лица компесаторни записи. Бяха абсолютно приравнени и нямаше значение дали са от лихвоточки, дали по закона Лучников, но такива компесаторни записи сме купували със сигурност, като цената им пак е в тези рамки, за които споменах по-горе.

Свид. В., на въпроси на юрисконсулт Ж.: Ако са необходими писмени доказателства за твърдяното от мен, трябва да потърся в архивите си. Понастоящем живея в Лондон и ако имате искания, е  хубаво да ми кажете докато съм в България. Дължимата сума, която е била договорена с договора, размерът не мога точно да кажа, тъй като много време е минало и не мога да цитирам точни суми, но мога да отговоря със сигурност за какъв имот става въпрос. Ставаше въпрос за всички компесаторни записи, които притежава К., защото имотът, за който се договорихме, се намира в София, бул. „Константин Величков“, с площ 115 кв.м., с гараж и това е срещу всички компесаторни записи и правни услуги, които той е извършвал периодично. В момента не мога да отговоря, но бих могъл да направя справка в архива на дружеството. Ще ги предоставя на г-н К., с разписка, че ги е получил от мен. На практика нашата приватизационна сделка приключи през 2005г., когато заплатихме всичко и придобихме 100% от предприятието „Строителство и възстановяване”, така че 2003-2005г. са годините, в които тези цени са актуални и твърдя че 2003г., 2004г. и 2005г. нямаше сделки под 0.70 лева за лев номинал, като най-високи стойности за компесаторни записи са тези суми от 0.90 лева. Имахме договор с г-н К. и заради затрудненията, които споменах, че ние като дружество получихме поради невъзможността да получим тези компенсаторни записи, се принудих да тегля кредит, да задържа този апартамент, за да може аз да съм коректен и да изпълня задълженията си по договора. Тъй като не можах да изплатя тази кредит, банката взе апартамента. Апартаментът следваше да предадем в степен годна за експлоатация.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Ищецът К. – Няма да соча доказателства. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.

Юрисконсулт Ж. – Няма да соча други доказателства. Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2014г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: