ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 451 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Ищецът И.Н.К., се явява лично.

За ответника по иска - Областна администрация Бургас се явява юрисконсулт Г., с представено на л.25 от делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

 

 

Ищецът К. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г. – Да се даде ход на делото

Прокурор ПЕТРОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството е образувано по повод исковата молба на И.Н.К. против Областна администрация- Бургас, конкретизирана с молба вх.№4654/18.06.2014г., с искане да бъде осъден ответникът да запати на ищеца сумата от 1 250 лева- частичен иск от обща претенция за 226 120 лева, представляваща обезщетение за вреди.

 

СЪДЪТ констатира допусната нередовност в исковата молба. От изложеното в нея не става ясно какъв е произходът на твърдяната вреда, т.е. не е ясно дали същата е настъпила от незаконосъобразен акт на ответника или от неговото бездействие. Не е обоснована и причинната връзка между този акт и твърдяната вреда. Ето защо съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя да отстрани нередовностите на исковата молба, като конкретизира фактическото основание на претенцията за вреди и техния вид, както и да обоснове причинната връзка между отменения административен акт, респ. бездействието на органа, и твърдяната вреда в претендирания размер.

 

Ищецът К.- Поддържам исковата молба с подаденото допълнително становище. Ще внеса яснота относно исковата молба. На първо място, вредата произтича от изключителното бездействие на административния орган. То е започнало с подаване на молбата за издаване на компесаторни записи през 2003 г. От тогава в законоустановения срок административния орган не е издал тези компесаторни записи, които е бил длъжен да издаде. Вместо компесаторни записи, на мен ми бяха пращани писма, че няма методика, по която могат да бъдат оценени и издадени тези компесаторни записи, а впоследствие, след няколко години на кореспонденция, същите бяха издадени по 0.03 лева на компенсационен запис. Вредата произтича от неиздаване на компесаторните записи. Не е изпълнено и съдебното решение на ВАС. Аз съм претърпял вреди на посочената в исковата молба стойност от бездействието на органа, който е длъжен да издаде компесаторните записи. Тези вреди съм ги понесъл поради неиздаване на жилищни компесаторни записи (ЖКЗ), чиято стойност към този момент е била един лев на компесаторен запис. В резултат съм загубил правото, защото през 2008г. беше променен закона и тези компесаторни записи бяха спрени да бъдат издавани. Затова претендирам вреда в размер на стойността на тези записи.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Считам, че соченото бездействие, така както е уточнено в днешното съдебно заседание не е налице, тъй като има издадена заповед, издадени са жилищни компесаторни записи и те са оценени. Соченото от ищеца бездействие не е налице. Искам ясно да се направи разграничение между правото на ищеца по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и претенцията му по чл.1 от ЗОДОВ. Самото уточнение не внася яснота относно претърпяната вреда от ищеца съгласно вредата по чл.1 от ЗОДОВ, това са различни неща и от уточнението става ясно, че молбата му не е оставена без отговор.

Адвокат К. - Заповедта е след решението на 5-членния състав на ВАС, с което е указано на областния управител да издаде компесаторни записи. От 2006 до 2008 г. областния управител не ги издава.

Прокурор ПЕТРОВА – Да се приеме така направеното уточнение.

СЪДЪТ, с оглед изявлението на ищеца, след изслушване на страните по делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното от ищеца уточнение на исковата молба, така както е заявено от същия в днешното съдебно заседание.

 

Ищец К.- Поддържам предявения иск, заедно със становище и уточнението направено в днешното съдебно заседание. По отношение на доказателствата, поддържам доказателственото си искане направено в становището ми, а именно да се назначи съдебно-икономическа експертиза. Моля да задължите областната администрация да предостави преписката, образувана пред областна администрация по реда на закона. Също така моля да допуснете до разпит двама свидетели, с които ще установявам обстоятелството, че съм имал възможност да реализирам тези записи. Това е изпълнителен директор на фирма, занимаващ се с това. Моля да допуснете и писмени доказателства, а именно договорите с тази фирма. Тази фирма работи в чужбина и моля да ми се предостави възможност в следващото съдебно заседание да ги представя.

Юрисконсулт Г. – Оспорвам исковата молба, както по основание така и по размер, поддържам отговора си на исковата молба. Моля да взема становище по допълнително представени доказателства, с входирано становище. Считам, че даже и след уточнения размер на вредата, търсеното обезщетение в размер на 226 120 лева не представлява реална вреда по смисъла на чл.1 от ЗОДОВ, а това представлява обезщетение, което е по друг закон. Тук обезщетението като правоимащ и по ЗОДОВ не се разграничава от ищеца. Искам да кажа по отношение на съдебно-икономическа експертиза, че така поставеният въпрос ще покаже каква е стойността на компесаторните записи, а не вредата. Длъжна съм да кажа, че отговора на така поставения въпрос няма да внесе яснота и считам, че същото искане е неотносимо към спора. Искането за разпит на свидетелите - също.

Прокурор ПЕТРОВА – Исковата молба като процесуално допустима следва да бъде допусната за разглеждане. По искането на съдебно-икономическа експертиза, намирам същото за основателно. По отношение на направеното искане за допускане на двама свидетели и възможност за представяне на писмени договори, уточнени от ищеца, че са свързани с последваща реализация, считам че не следва да се уважава, предвид на това, че с конкретния иск се претендират имуществени вреди. С тези доказателствени искания, направени в днешното съдебно заседание, се навеждат разсъждения в посока на евентуално пропуснати ползи и смятам че с така направена обосновка, не би следвало да бъдат допуснати до разпит свидетели и представянето на доказателства. В хипотеза, че ще доказва други факти и обстоятелства, би могло да се направи преценка, но на този етап, това е моята преценка.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложената към исковата молба и към отговора на ответника писмени доказателства, както и приложените към писмо вх.№3314/2014г. на АСБ, писмени доказателства по опис.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от ищеца в молбата с вх. № 4654/18.06.2014г. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Г.Г..

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 150 лева, платим от ищеца в 3-дневен срок от днес.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при режим на довеждане от ищеца в следващото съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192 от ГПК Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГСМЖСВ) при Община Бургас, да представи в 7-дневен срок от съобщението заверени преписи от документите, налични в административната преписка на И.Н.К..

Препис от молбата на ответната страна да се връчи на третото лице- Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГСМЖСВ, с указание за последиците от неизпълнение на задължението, съгласно чл. 192, ал.3 от ГПК.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищеца да ангажира други доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2014г. от 11.40., за които дата и час страните са уведомени.

Да се уведоми вещото лице Г.Г. след внасяне на определения от съда предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: