ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

КНАХ   дело    номер   451    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.30  часа се явиха:

 

За касатора – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, редовно призован, представител не се явява.

За ответника по касационната жалба – ЕТ „Вихър – Н.Т.”, редовно призован, се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА на страните, че по делото е постъпило допълнение към касационната жалба, депозирано в деловодството на Административен съд гр. Бургас с вх. № 3014/14.04.2010 г. от юрисконсулт Г.Г. при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което изразява становище по същество на спора.

 

АДВОКАТ К. – Жалбата е бланкетна. Твърдя, че не ни е връчен препис от допълнителната жалба. Моля да не давате ход на делото, за да ни бъде връчен препис от допълнителната жалба, в която са наведени отменителните основания и след като се запознаем с тях да изразя становище.

ПРОКУРОРЪТ – Не се противопоставям на исканията на страната за запознаване с допълнителната жалба.

АДВОКАТ К. – Ако ми бъде предоставена възможност и сега да се запозная, казусът не е сложен, мисля, че ще мога да дам становище.

 

Съдът ВРЪЧВА препис от допълнителната касационна жалба на ответника по касация.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Във връзка с представеното допълнение към касационната жалба от процесуалният представител на ДАМТН изразявам следното: на първо място оплакването на касатора за неоснователност на доводите на доверителят ми пред първоинстанционния съд са абсолютно в погрешна посока, тъй като изложените от нас оплаквания са, че не е спазена процедурата по Наредбата, а не конкретно процедурата както по Наредбата в частта по извършване на проверката и съответно отбелязване на резултатите. Докато в оплакването на касатора се твърди за един времеви период за разлика от дати, които не са по настоящия казус. Нямам други доводи. Предоставям на съда. В смисъл нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ К. - Моля да постановите Вашето решение, с което да потвърдите първоинстанционния съдебен акт като правилен, обоснован и законосъобразен.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Намирам за безспорно доказани допуснати от наказващият орган процесуални нарушения, изразяващи се в не посочване на точното място и датата на извършване на нарушението, поради което решението на първоинстанционния Бургаски районен съд се явява правилно и законосъобразно.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К. – Изцяло споделям доводите на Окръжна прокуратура.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: