ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 512/23.03.2017   град Бургас

Административен съд - Бургас, първи състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател: Таня Евтимова

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 450 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на М.К.Ц. ***, понастоящем в Затвора Бургас, Заведение от открит тип „Строител" против администрацията на Затвора Бургас. Иска се от съда да установи, че в периода от 1999г. до 01.12.2015г. е надвишил наказанието си със 14 месеца. С определение от 24.02.2017г. съдът е оставил без движение жалбата и е указал на оспорващия да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд - Бургас. Указанията не са изпълнени в предоставения 7-дневен срок. Това обстоятелство представлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.З от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.З от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К.Ц. ***, понастоящем в Затвора Бургас, Заведение от открит тип „Строител" против администрацията на Затвора Бургас. Иска се от съда да установи, че в периода от 1999г. до 01.12.2015г. е надвишил наказанието си със 14 месеца.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 450/2017г. по описа на Административен съд- гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: ……………………………………