ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети април                                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 450 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:12 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.И.М., редовно призован, явява се лично и с адв. С., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Изпълнителна  агенция „Автомобилна администрация” гр. София, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от ответника, представляван по пълномощие от юрисконсулт М.Х., в която е заявено, че поради невъзможност за явяване в днешно съдебно заседание моли да бъде даден ход по същество, като е заявено, че се оспорва жалбата и се изразява становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ищеца и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба, именувана искова молба от А.И.М. против Заповед № 82/26-01-2016 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София, по силата на която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя.

 

 

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата.

С оглед становището на процесуалния представител на ответника искам да заявя, че съм запозната с това становище.

Направила съм искане за разпит на двама свидетели, но се отказвам от това доказателствено искане.

Моля да приемете приложените към жалбата доказателства. Тъй като единия от свидетелите - счетоводителя на ЕТ е починал, Вие ще прецените дали тези доказателства - 8 броя платежни документи, с които сега след прекратяване на трудовия договор са платени глоби, здравни осигуровки през различен период от време, касаещи дейността на ЕТ. Тези суми са давани на счетоводителката, тя не ги е отчела и затова не е закрила ЕТ, но към момента тази счетоводителка е починала и не може да бъде разпитана относно тези обстоятелства. Второто лице, което работи във фирмата и трябваше да удостовери, че счетоводителката е заявила, че всички неща по фирмата са платени и изчистени, като даже е прекратила ЕООД-то, но не е предприела действия за прекратяване на ЕТ. Отказваме се от разпита на това лице, тъй като е заминало извън града и няма как да бъде призовано.

Други доказателства няма да соча. Допускам, че ответникът е приложил доказателствата по съответната преписка ведно със Заповед № РД-01-369/23.02.2016 г., която е оспорена и е за поправка на ОФГ, която е издадена след завеждане на подадената жалба. Така, че единственото, което може да се извърши е тази поправка преди уведомлението и подаването на жалбата.

 

С оглед заявеното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да се отмени Заповед № 82/26.01.2016 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за прекратяване на трудовото правоотношение с посочено в основното възражение, че е допусната процесуална грешка при изготвяне на самата заповед. Състои се в несъответствие между изложеното в заповедта и мотивите. Текста на самата заповед и мотивите се различават.

Второто основание, което не освобождава клиента ми от отговорност, че той е подписал такава декларация, че няма фирма и че дейността им е прекратена, тъй като е бил подведен от счетоводителя, че е заличена дейността на двете фирми.

Ако уважите жалбата, моля да бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: