Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  817                    от 08.05.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 450 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Бургас чрез процесуалния си представител юрисконсулт С. Н. против Решение № 21/22.01.2015 г., постановено по НАХД № 489/2014 г. по описа на Районен съд Царево, с което е отменено издаденото от касатора Наказателно постановление № 02-02024475/01.07.2014 г., с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), на „Хотелски комплекс Черноморец - БС” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на  2 500 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В подкрепа на твърденията не са представени нови писмени доказателства. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „Хотелски комплекс Черноморец - БС” ЕАД, ЕИК 200732803, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 126, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Д. П. ***, представя писмено възражение по касационната жалба като претендира неоснователност на жалбата, което становище поддържа и в съдебно заседание.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като счита, че твърдяните в оспореното решение нарушения на процедурата по връчване не са налице.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Царево е образувано по жалба на  „Хотелски комплекс Черноморец - БС” ЕАД против Наказателно постановление № 02-02024475/01.07.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ за нарушение на чл. 62, ал. 1 от същия нормативен акт. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд Царево е отменил атакуваното постановление като е приел, че са налице съществени нарушения в процедурата по съставяне и връчване на АУАН, които са ограничили правото на защита на санкционираното дружество и  не могат да бъдат санирани.

 

 Решението на Районен съд Царево е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни. Съдът подробно е изследвал релевантните за спорното правоотношение факти и изводът му, че наказващият орган не е спазил процедурата по съставяне и връчване на АУАН е безспорен. Правилно е установено, че АУАН не е съставен в присъствието на упълномощен представител на дружеството-нарушител. Действително, по административнонаказателната преписка е приложена покана, адресирана до дружеството, с която същото е уведомено, че следва да се яви за съставяне на АУАН, но липсват доказателства тази покана да е редовно връчена на упълномощен представител. В този смисъл не са налице данни, че дружеството е редовно поканено и не се е явило. От друга страна липсват доказателства за положени от актосъставителя усилия (в т.ч. и посещаване адреса за кореспонденция и седалището на дружеството, които са в гр. Бургас, където е седалището и на актосъставителя) за съставяне и предявяване на акта в присъствие на упълномощен представител. Изпращането само на покана за явяване (която не е редовно връчена) не е достатъчно за да се достигне до извода, че лицето не е намерено на адреса. В този смисъл, в случая липсват доказателства, които обосновават необходимостта АУАН да се състави по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, т.е. в отсъствие на нарушителя.

На следващо място, настоящия касационен състав споделя мотивите на първоинстанционния районен съд за допуснато процесуално нарушение и при връчване на съставения АУАН. Дори да бъде съставен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, т.е. в отсъствие на нарушителя, това не освобождавана административния орган от задължението му да го връчи по надлежен ред. В сезиращата съда касационна жалба е развита тезата, че в случая не е допуснато процесуално нарушение, тъй като АУАН е връчен по специалния ред, регламентиран в чл. 416, ал. 3 от КТ. Действително, в чл. 416, ал. 3 от КТ е предвидена особен ред на връчване, съгласно който актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност АУАН да се връчи, същия се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В конкретния случай по делото липсват данни административният орган да е бил в невъзможност да връчи съставения АУАН – липсват доказателства, че актосъставителя или друго длъжностно лице на административния орган е посетил седалището или адреса за кореспонденция на дружеството-нарушител за връчване на АУАН. Следва също да се има предвид и изречение второ от цитираната правна норма, съгласно което  ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган по чл. 399, 400 и 401. В конкретния случай липсват доказателства, от които да се обоснове извод, че санкционираното дружество, чрез представляващите го органи и лица е търсено и не е било намерено на адреса на управление, което позволява преминаване към особения ред за връчване, чрез поставяне на таблото за съобщения. На следващо място, нормата предвижда освен поставяне на таблото, съобщението за връчване по особения ред на чл. 416, ал. 3 от КТ да се публикува и в интернет страницата на съответния орган. По делото е представено съобщение изх. № 0032-2653/26.05.2014 год. от което е видно, че съставения АУАН е поставен на таблото за съобщения в сградата на Д „ИТ“ Бургас на 26.05.2014 год. и е свалено на 04.06.2014 год. По делото липсват доказателства за публикуване на съобщението на интернет страницата на Д „ИТ“ Бургас. Липсата на такова публикуване съставлява нарушаване на специалния ред за връчване на АУАН, регламентиран в КТ и на собствено основание опорочава процедурата по връчване на АУАН.

При наличие на толкова тежък порок в процедурата по съставяне и връчване на АУАН, който не може да се санира, правилно и обосновано районният съд е отменил атакуваното наказателно постановление. В случая допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществените такива, които ограничават правото на защита на санкционираното дружество.

Предвид изложената фактическа обстановка и всички събрани пред първата инстанция доказателства, настоящия съдебен състав намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно и следва да се остави в сила, а жалбата като неоснователна и недоказана – да се отхвърли.

Мотивиран от това, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение  21/22.01.2015 г., постановено по НАХД № 489/2014 г. по описа на Районен съд Царево.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  2.