Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 880

 

град Бургас, 24.06.2011г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и шести май, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                              ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор Желязко Георгиев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 450/2011г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът П.В.Д. ***, е оспорил Решение №2204/2010г. по НАХД №4131/2010г. на Бургаски районен съд, с което е потвърдено НП №7676/30.07.2009г. на началник сектор ПП при ОД МВР гр.Бургас, с което за нарушение на чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от същия закон на касатора е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. На основание Наредба І-1959 на МВР за нарушението му са отнети 8 (осем) контролни точки. Касаторът твърди, че решението е неправилно и иска от съда да га отмени изцяло, а по съществото на спора да отмени НП.

         В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата, излага общи твърдения за нарушение на процедурата по установяване на нарушението и налагане на наказанието и иска от съда да отмени решението на районния съд, както и обжалваното НП.

         Ответникът по касационната жалба не изпраща представител и не изразява становище.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас, счита обжалваното решение за правилно, а касационната жалба за неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на районния съд е правилно.

         1.Неоснователно е възражението на касатора, че съдът не се е произнесъл по всички факти и обстоятелства във връзка с образуваното административнонаказателно производство. По делото са събрани доказателства, които установяват същата фактическа обстановка, такава каквато е констатирана от административнонаказващия орган, което е обосновало извода на съда да потвърди НП, като е приел, че извършеното деяние е съставомерно, съобразно посочения в НП състав на административно нарушение и извършено от касатора.

2.Неоснователно е и възражението, че съдът не се е произнесъл по съществото на спора. Предвид мотивите на обжалваното решение, съдът е обсъдил всички възражения в жалбата, която го е сезирала. Направил е изводи относно липсата на съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП, които настоящия състав споделя изцяло. Обсъдил е фактическата обстановка, която е приел за доказана въз основа на събраните пред него доказателства, както и тези представени с административно-наказващата преписка и е направил обоснован извод за законосъобразността на НП. Съдът е изложил подробни мотиви относно отнемането на 8 бр. контролни точки по Наредба Із-1959 на МВР, като е посочил, че отнемането не представлява наказание, а има само информативен характер за нарушителя и отчита отнетите контролни точки, съобразно извършеното нарушение.

Следва да се отбележи, че в чл.4, ал.1, т.23 от Наредба Із-1959 на МВР е предвидено отнемане точно на 8 контролни точки за неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан. В този смисъл, дори да се обжалва НП само в частта относно отбелязването на отнетите контролни точки, обжалването е неоснователно, тъй като наказващият орган правилно е определил броя на контролните точки, които следва да бъдат отнети. От друг страна отнемането на контролни точки не е наказание, а последица от извършеното нарушение, която възниква по силата на закона от момента на влизане в сила на НП. По тази причина съдът не може да преценява дали отнемането на точки следва да се приложи или не. Съдът може и следва да следи единствено дали отнетият брой точки съответства на определените за отнемане точки в наредбата за съответното нарушение, както и дали за нарушението въобще е предвидено отнемане на точки. В конкретният случай районният съд е изпълнил това свое задължение.

3.Неоснователно е и възражението, че оценката на районния съд е извършена при спорни обстоятелства, тъй като наказващия орган в обжалваното НП се позовава само на редовно съставен АУАН и няма друго доказателство, че касатора е управлявал без предпазен колан.

В съдебното производство е разпитан актосъставителя, от чиито показания се установяват същите обстоятелства, каквито са вписани и в АУАН. Освен това на основание чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното, т.е. в тежест на наказаното лице е да установи, че е било с предпазен колан. Такова доказване от страна на касатора не е проведено. АУАН има обвързваща доказателствена сила и в случая при приложение на ЗДвП за констатирани нарушения по него, обратно на твърдението на касатора, не се прилага Постановление №10 от 1973г. на Пленума на Върховния съд.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2204/2010г. постановено по НАХД №4134/2010г. на Районен съд гр.Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: