ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,23.02.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На двадесет и трети февруари                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 450 по описа за 2010година.

 

ЖалбоподателятГе инвест” ООД, редовно призован по телефона на 15.02.2010г. чрез процесуалния си представител адвокат С.Ц., не се явява и не изпраща представител.

За ответника кмет на Община Бургас, редовно призован по телефона, се явява юрисконсулт А. Надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По делото е постъпила молба от адвокат Ж.Н., в качеството на пълномощник на „Ге инвест” ООД, с която иска делото да бъде отложено за друга дата, тъй като той е ангажиран по същото време в Окръжен съд гр.Бургас по НОХД №12/2010г. По делото е представен договор за правена помощ, от който е видно, че настоящия жалбоподател е упълномощил адвокат Ж.Н. на 22.02.2010г. да го представлява по настоящото дело, както и призовка за адвокат Н. от Окръжен съд гр.Бургас в качеството му на защитник, която отразява днешната датата и начален час на наказателното дело в 9.00 часа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.  – По хода на делото - предоставям на съда.

 

Съдът намира, че липсват пречки за даване ход на делото, тъй като съгласно чл.139, ал.1 от АПК, съдът отлага делото само ако е налице непреодолимо препятствие, както за страната, така и за нейния процесуален представител. В настоящия случай са доказани пречки, заявявани в днешното съдебно заседание само за новоупълномощения процесуален представител адвокат Ж.Н. Такива пречки нито се твърдят, нито са установени с доказателства, както за законните представители на жалбоподателя, така и за техния досегашен процесуален представител адвокат С.Ц., по отношение на който няма данни да са оттеглени правомощията, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искане за спиране на допуснатато предварително изпълнение на заповед № 3257/27.10.2009г. издадена от зам.кмета на Община Бургас, с която е заповядано да бъде премахнат собствен преместваем обект ресторант „Бялата къща” дървена конструкция с площ 224 кв.м. на морски плаж „Бургас-север” и се движи по реда на чл.166 от АПК във вр. чл.217, ал.2 от ЗУТ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам искането. Представям писмено становище, с което оспорвам изцяло искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Представям и моля да приемете и две доказателства за новонастъпили обстоятелства, след издаването на оспорения административен акт, с които ще удостоверя, че концесионера няма одобрена схема от Министъра на Регионалното развитие и благоустройство за 2010г., както и причините, поради които не е одобрена схемата, една от които е нарушението на чл.10 от ЗУЧК и превишената площ на преместваемите обекти съобразно изискванията на цитирания нормативен акт и Наредба № 7. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния органа писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: писмо изх.№70-00-1551/25.05.2009г. на МРРБ;  писмо вх.№ 70-0-119/11.05.2009г. до гл.архитект на Община Бургас; частично изменение на схемата за разполагане на временни преместваеми обекти одобрено с писмо 70-00-928/09.04.2008г.; обяснителна записка от управителя на дружеството – концесионер на плажа от 10.06.2009г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и  на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Моля да отхвърлите искането за спиране като неоснователно и недоказано. В конкретния случай жалбоподателят не е доказал интерес, който да се противопостави по значимост на обществения интерес предвиден в разпоредбата на чл.60 от  АПК, във връзка с чл.10 от ЗУЧК и Наредба 7.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2, изречение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

По искането за спиране на допуснатото по силата на закона на предварителното изпълнение на заповед № 3257/27.10.2009 г. на зам. кмета на община Бургас съдът намира следното:

Искането е допустимо тъй като административният акт, чието спиране се иска е обжалван по отношение на неговата законосъобразност, а съгласно чл.217, ал.1, т.11 от ЗУТ за актове от категорията на процесния е допуснато предварително изпълнение. Искането е направено от лицето, което има правен интерес – адресата на жалбата.

По основателността - съдът намира искането за неоснователно по следните съображения:

Принципът за суспензивния ефект на жалбата срещу административния акт намира законодателна опора в разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК, според която оспорването спира изпълнението на административния акт. Със специалната разпоредбата на чл.217, ал.1, т.11 от Закона за устройство на територията законодателят е въвел изключение от принципа, регламентиран в АПК, като е допуснал предварително изпълнение на административният акт, с който се забранява достъпа и ползването на строежи, какъвто е атакувания акт в конкретния случай. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона с издаването на самия акт. В ал.2 на цитираната норма е дадена възможност на съда да спира изпълнението им.

В случаите, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, той е предпоставил наличието на една или повече от следните предпоставки: необходимост от осигуряване на животът или здравето на гражданите, защита на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда - чл.60, ал.1 от АПК. Следователно условие за спиране на предварителното изпълнение на заповед издадена по чл.57а от ЗУТ е наличието на такова засягане на интереса на жалбоподателя, който да е равен на посочените в разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК. В тежест на жалбоподателят е да докаже наличието за него на предпоставки за спиране, тъй като законодателят е предпоставил наличие на такива от типа на тези визирани в чл.60 от АПК след като е допуснал предварителното изпълнение на конкретния административен акт.

Жалбоподателят не сочи противопоставим свой интерес на тези презюмирани от закона за налични предпоставки. В жалбата липсват твърдения за конкретни вреди по вид и размер, които засегнатото лице би понесло от предварителното изпълнение на оспорения административен акт. Още по-малко сочи доказателства в тази насока. Обстоятелството, че процесният обект не е строеж е ирелевантно, заповедта, чието спиране се иска касае преместваем обект, а не строеж. Неоснователно е възражението, че органът не е установил обстоятелствата по чл.60 от АПК. Те са презумирани от закона за налични при конкретната хипотеза и не е нужно органът да посочва и доказва тяхното обективно съществуване. Обратно жалбоподателят е този, който следва да докаже тяхното наличие с оглед на защитим свой интерес, който се засяга със заповедта, но твърдения и доказателства в тази насока липсват.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че не са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на заповедта, поради което и на основание чл.217 ал.2 от ЗУТ във вр.с чл.166, ал.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „Ге инвест” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Д.П. със съдебен адрес ***, адвокат С.Ц. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 3257/27.11.2009г. на зам. кмета на Община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд  на Република България в седемдневен срок, който за жалбоподателя тече от съобщаването, а за ответника от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: