Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 549             Година 22.03.2018             Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                            2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Кристина Линова

Прокурор Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 44 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София против решение № 1759 от 13.11.2017г., постановено по н.а.х.д. № 4490 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно, поради нарушение на материалния закон. Не споделя изводите на съда обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че ИА „АА“ е компетентен административен орган да наложи санкция за констатираното нарушение. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът – Н.Д.Н., ЕГН **********,***, редовно уведомен, изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е отменил наказателно постановление № ДАИ-0000068/02.08.2017г., издадено от началник отдел „КС“ в ГД „АИ“, с което на Н.Н., на основание чл.177, ал.3, пред.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на  1000 лева за нарушение на чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП, вр. с чл. 6, ал. 1, т. 3, б.“а“ от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ. За да постанови решението си съдът е приел, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото доказателства, а нарушението е безспорно доказано, но административнонаказателното производство е проведено от некомпетентни органи, като АУАН е съставен, а НП е издадено от административен орган, който не е имал правомощие за това, с оглед на което е отменил НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Обжалваното решение е правилно като краен резултата, но по мотиви различни от изложените от първоинстанционния съд.

Ответникът по касация е санкциониран за това, че на 19.07.2017г., около 12:20ч., в гр.Бургас, по улица „Крайбрежна”, до сградата на „Бургасбус” е установен от контролните длъжностни лица да управлява съчленна композиция - товарен автомобил „МАН” с рег. № СВ 1432 АС и полуремарке „Вилтон” с рег. № С 0813 ЕС, с маса, която надвишава нормите за допустима максимална такава с 2 560кг., като при проверката водачът представил квитанция за претоварване за 48.73км., а дължината на маршрута му (с.Церковски – гр.Бургас) била 60 км.

Съгласно чл.189, ал.1 от ЗДвП, актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон, а съгласно ал.12, наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.

Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.1, т.1 от ЗДвП, Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контролира спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза.

Съгласно чл.166, ал.2, т.8 от ЗДвП (редакция ДВ бр.54/05.07.2017г.), при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията служби имат право да ползват технически средства за измерване на размерите, масата или натоварването на ос и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или за превоз за собствена сметка на пътници и товари.

Видно от цитираните правни норми, ИА „Автомобилна администрация“ е оправомощена като служба за контрол по ЗДвП, относно спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза, поради което нейните длъжностни лица имат правото да съставят АУАН. Съответно началник отдел „КС“ в ГД „АИ“ е компетентен да издава наказателни постановления по ЗДвП, съгласно чл.189, ал.12 от ЗДвП, съобразно делегираните му правомощия по т.І.5 от заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на министъра на транспортна, информационните технологии и съобщенията. С оглед на изложеното и след като лицето е санкционирано за нарушение на чл.139, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание, чл.177, ал.3, пр.2 от ЗДвП (редакция ДВ бр.54/05.07.2017г.), неправилен е извода на първоинстанционния съд, че служителите на ИА „Автомобилна администрация“ не са компетентни да съставят АУАН, съответно да издават наказателни постановление за посоченото административно нарушение.

До извод различен от изложения не би могло да се стигне, въпреки, че правилно  районният съд е посочил, че съгласно разпоредбите на чл.36 и чл.37 от Наредба № 11/03.07.2001г. общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция „Митници“ и на Агенция „Пътна инфраструктура“, но този контрол е единствено с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване. Също така, съгласно нормата на чл.139, ал.1 от ЗДвП, движението на ППС с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи нормите, определени по реда на ал. 1, т. 2, както и движението на ППС, превозващи опасни товари се извършват по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с министъра на околната среда и водите и с министъра на вътрешните работи. Тази норма делегира правомощия за приемане на наредба която да определи реда за движение на посочените ПТП, но не и за определяне на контролни органи които да имат правомощията да осъществяват контролни функции по ЗДвП, различни от тези които са предвидени в закона.

Въпреки изложеното, правилен е извода на съда, че акта за установяване на административно нарушение е издаден от некомпетентно лице. Нарушението е извършено на територията на гр.Бургас, а АУАН е издаден от служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Варна. От санкционираното лице са направени изрични възражения пред първоинстанционния съд за липса на местна компетентност на актосъставителя,  като същият, при неговия разпит, сочи че е бил командирован в гр.Бургас да извършва проверки на товарни автомобили в района на гр.Бургас, но не представя доказателства в подкрепа на своите твърдения. Такива доказателства не са ангажирани и пред настоящата съдебна инстанция, поради което не се установява компетентността на актосъставителя. След като АУАН е съставен от некомпетентно лице, той и нищожен и не поражда правно действие и наказателното постановление е незаконосъобразно, като издадено при липса на редовно съставен АУАН.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение е правилно като краен резултата и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1759 от 13.11.2017г., постановено по н.а.х.д. № 4490 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.