ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 44 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:01 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АГРО ОЙЛ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П.В. от АК Бургас, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява представител по пълномощие М..Й., началник отдел „Обжалване“ при дирекция „ОДОП“ Бургас. Представя пълномощно.

Явява се прокурор Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство, с основание, че производството е стартирало с постановление на Окръжна прокуратура Шумен и считам, че е налице държавен интерес.

 

Съдът, с оглед така направеното искане от представителя на прокуратурата и поради необходимост от защита на важен държавен интерес, на основание чл.159, ал.1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас като страна в настоящото производство, представлявано в днешното съдебно заседание от прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000216000438-091-001/29.08.2016г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Бургас, определени по чл. 119 от ДОПК, и потвърден изцяло с решение № 297/20.12.2016г. на директора на дирекция „ОДОП“.

Производството е по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ В. – Поддържам жалбата.

Моля да задължите ответната страна да представи доказателства относно доставчика ЕТ „Асеновец 58 – Асен Кавръков“ дали е заплатил, внесъл ли е по сметка на НАП ДДС по процесните фактури.

Считам, че по спора не се спори относно факта, че реално стоките по процесните фактури са били налични при жалбоподателя, както и че същите са били предмет на последващи разпоредителни сделки, с оглед на което представям хронологичен регистър на „Агро оил“ЕООД за периода 16.06.2014г. – 31.12.2014г., фактури, ЧМР, протоколи, които са изготвени от счетоводството на „Агро Оил“ ЕООД. Тези доказателства ми ги предоставиха по е-mail в късен час вчера. Това са фактури за последващи разпоредителни сделки, които стоки са закупени от ЕТ „Асеновец 58 - Асен Кавръков“, за които е отказан данъчен кредит. Представям и копие за ответника.

Във връзка със земеделските производители Марийка Топчиева и Добра Попова, конкретно по които сделки е преобразуван счетоводния финансов резултат, моля да задължите ответната страна да представи справка дали от тези лица съответния данък е заплатен по подадените годишни данъчни декларации, които са представени по предходните години.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям опис на административната преписката съгласно указанията на съда и моля същата да бъде приета като доказателства по делото.

Относно представените доказателства считам, че са неотносими към предмета на спора. От същите не става ясно какъв вид билки са продавани и една голяма част от представените документи не са преведени на български език. Тяхното съдържание ще ги коментирам по същество.

Считам, че направените доказателствени исканията за представяне на справка относно платени данъци по ГДД и ДДС са неотносими към спора, няма отношение дали данъкът е платен. Доколкото си спомням производители Марийка Топчиева и Добра Попова са си платили данъците, нито пък дали Асен Кавръков е внесъл ДДС по спорните фактури. Той е начислен, отразен е в неговите справки-декларации, данъкът е начислен и е отразен от доставчика. Той, ако не е платен, ние ще търсим Асен Кавръков и това няма отношение към предмета на спора и в тази връзка възразявам на искането да бъдем задължени да ги представим.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Жалбата е процесуално допустима и моля да бъде разгледана. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства. Представените в днешното съдебно заседание доказателства моля да приемете за сведение, а ищецът да ги представи в оригинал и евентуално със съответен превод.

Доказателственото искане за представяне на справка за платени данъци, считам за неотносимо към спора.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Представеното доказателство - хронологичния регистър е извадка, който не е съпоставен със цялото счетоводство на жалбоподателя.

АДВОКАТ В. – Считам, че непряко, но важно е дали е увреден държавния фиск. Ако доставчикът е заплатил ДДС, съответно „Агро оил“ ЕООД е заплатил фактури по банков път, сумите са получени, счетоводството на доставчика е редовно водено, ако фиска не е увреден, ние няма как да знаем и не можем да бъдем въведени в непочтеност и некоректност на предходен наш доставчик. Данъчният кредит се отказва не за това, че не притежаваме книжа, а за това, че по веригата някой е проявил недобросъвестност.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на жалбоподателя в днешното съдебно заседание 9 броя хронологични регистри, в които се сочи, че са извадка от хронологичния регистър на жалбоподателя за периода 16.06.2014г. – 31.12.2014г., както и фактури с № 405, №355, №416, №422, №388, №339, №351, всички издадени от жалбоподателя през 2014г. на различни получатели, към всяка от които е прикрепена международна товарителница и още един документ, който не е на български език.

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно опис, представен в днешното съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя за следващото съдебно заседание да представи доказателства, от които да се установява кой е изготвил днес представените хронологични регистри и в какво правоотношение се намира с жалбоподателя, както и да представи превод на български език на всички документи, които бяха днес представени по делото и които не са на български език. Жалбоподателят следва да представи сочените доказателства в 14 дневен срок от днес.

 

По отношение твърденията на двете страни свързани с редовното водене на счетоводното отчитане на жалбоподателя и процесните доставчици, съдът УКАЗВА, че този въпрос може да бъде установен чрез допускане на съдебно-счетоводната експертиза. Тя може да отговори на въпросите свързани с начисляването и плащането на данъчни задължения от процесните доставчици. Посочените указания следва да се възприемат като такива по чл.171, ал.4 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК.

 

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: