ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 44 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:10часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АГРО ОЙЛ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат В. от АК Бургас, надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява представител по пълномощие М..Й., началник отдел „Обжалване“ при дирекция „ОДОП“ Бургас. с представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 13.03.2017г., по делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя, в която има направени доказателствени искания.

На 11.04.2017г. е постъпило становище от пълномощника на ответника, във връзка с доказателствените искания на жалбоподателя и са представени със становището писмени доказателства.

 

АДВОКАТ В. – Запознат съм със становището и представените доказателства на ответника.

С оглед факта, че няма спор относно фактите, видно от становището на приходната администрация, която е заявила, че задълженията на доставчиците са платени, считаме, че няма увреждане по фиска по ДДС и ЗДДФЛ. В тази връзка оттеглям искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Поддържам становището, което съм представила във връзка с доказателственото искане на жалбоподателя. Моля да бъдат приети доказателствата, представени със становището, по отношение на това, че данъка е платен.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Моля да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно становище на л.807 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ В. – Моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания от нас ревизионен акт. Считаме, че по делото няма спор, че стоката е реално продадена от жалбоподателя. Видно от представените доказателства пред ревизионното производство, пред административния орган са представени фактури, приемо-предавателни протоколи, все доказателства, които доказват реално предаване на стоката.

От друга страна няма спор, че със съща се е разпоредил и „Агро-ойл“ ЕООД. Няма спор, че стоката е платена от „Агро-ойл“ ЕООД като заплащането на стоката е по банков път. Видно доставчиците са заплатили дължимите данъци и няма ощетяване на фиска.

Позоваваме се и на европейската практика, съгласно която данъчния орган няма право да отказва да признае на данъчнозадълженото лице правото на приспадане на данъчен кредит поради това, че издателят на фактура за тези услуги или някой от неговите доставчици са извършили нарушения, във връзка с които се иска упражняване на това право, има качество на данъчно задължено лице и е разполагал със същата стока.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В хода на административното и съдебно производство не се събраха доказателства, които да оборят тезата на органа по приходите, а именно, че не е налице доставка. Твърдението на органа на приходите е, че билките, които са доставени от доставчиците на жалбоподателя и се различават по вид и асортимент, като има приложени доказателства за това по делото.

Моля отхвърлите жалбата и да потвърдите решението на директора на Дирекция „ОДОП“.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение 1 161лв.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Моля да постановите акт, с който да отхвърлите оспорването като неоснователно и недоказано. Считам, че изводът направен от приходния орган е правилен и законосъобразен.

АДВОКАТ В. – Претендирам разноски и предлагам списък на разноските по чл.80 от ГПК.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: