Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

№ 446/14.03.2016 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на десети март две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева 

Веселин Енчев

 

при секретар С.Х. и прокурор Галя Маринова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 44/2016 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Проект строй“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление град Бургас, кв. Сарафово, ул. „Ангел Димитров“ ***, против решение № 1740/11.12.2015 година по н.а.х.д. № 3325/2015 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е изменено наказателно постановление № 02-000027/01.06.2015 година на директора на дирекция „Инспекция по труда“, град Бургас (НП).

С НП, на дружеството, за нарушение на чл. 62 ал.1, вр. с чл.1 ал.2 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 416 ал.5 от КТ, вр. с чл.414 ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева. РС е намалил размера на наложената санкция от 2 500 лева на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Заявява, че правоотношението между дружеството и физическото лице, посочено в НП, е гражданско, а не трудово, за което са представени съответните доказателства, неоснователно неотчетени от РС.

Иска отмяна на решението и отмяна на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответната надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП юридическото лице е санкционирано за това, че на 17.03.2015 година не е уредило като трудови правоотношения отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключило трудов договор в писмена форма със С.К.Б. с ЕГН **********, установен да престира труд като „монтажник на арматурни заготовки“, в строителен обект „жилищна сграда с обособени три еднофамилни жилища и домови отклонения, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.820.1028 по кадастралната карта на град Бургас, квартал Сарафово, местността „Овошките“.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, а извършеното нарушение е установено по несъмнен начин. Приел е, че определеният размер на наложеното наказание е необоснован, с оглед тежестта на извършеното нарушение. Затова е намалил размера на наложената имуществена санкция.

Решението е законосъобразно, а мотивите му се споделят напълно от настоящия касационен състав.

С разпоредбата на чл.62 ал.1 от КТ е вменено задължение на работодателя да сключи трудов договор в писмена форма с работника преди постъпването му на работа. За да е осъществен състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на дружеството, е необходимо наличие на трудово правоотношение, което се характеризира с определени особености: работно време, работно място, характер на извършваната работа (трудова функция), трудово възнаграждение, за което правоотношение няма сключен трудов договор в писмена форма.

В производството пред РС – с доказателствените средства, допустими в процеса - са установени всички съществени елементи на правоотношението между дружеството и С.Б., от които може да бъде направен извод, че то е трудово правоотношение. В представен списък на работещите в проверявания обект, работникът Банков е посочил изрично, че полага труд за „Проект строй“ ООД.

Разпитан е служителят на ИТ, извършил проверката, който дава подробни и непротиворечиви показания съвпадащи с фактите, съдържащи се приложените писмени доказателства (лист 50 от н.а.х.д. № 3325/2015 година). Дружеството не е представило пред РС достоверни доказателства, които да оборят установените факти. Представеният граждански договор от 10.03.2015 година (лист 8 – 10 от н.а.х.д. № 3325/2015 година) няма достоверна дата, а от него не може да бъде направен извод, че посочения като „изпълнител“ С.Б. е следвало да осъществи уговорените си задължения именно на обекта, разположен в поземлен имот с идентификатор 07079.820.1028. Идентична е и процесуалната стойност на констативния протокол (лист 11 от н.а.х.д. № 3325/2015 година), представен като доказателство за приетата работа по гражданския договор – от него по никакъв начин не може да се направи извод, че е съставен именно по повод изпълнението на работата по гражданския договор от 10.03.2015 година, нито пък е възможно да се установи самоличността на подписалите го. Затова, доводите на санкционирания субект, законосъобразно не са възприети от РС.

Предвид изложеното, решението на РС следва да се остави в сила, поради което съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1740/11.12.2015 година по н.а.х.д. № 3325/2015 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: