О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  531/27.02.2015 година, град  Бургас

 

Административен съд – Бургас, на двадесет и седми февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в състав:

                                                                              Съдия: Веселин Енчев

разгледа административно дело № 44/2015 година.

 

Производството е по глава ХVІІ раздел VІ от АПК.

Жалбоподателите П.И.Т. *** и Л.И.Т. ***, ж-к „Лазур“, бл. 102, са оспорили твърдяно от тях изпълнително действие, изразяващо се във връчване на покана с изх.№ ТП-41-00-996/13.12.2014 година на началник РО „НСК“ Бургас, РДНСК – Югоизточен район, с която жалбоподателите са поканени доброволно да изпълнят заповед № РД-14-200/15.02.2006 година на началника на Дирекция за национален строителен контрол, за премахване на незаконен строеж.

В жалбата се твърди, че П.И.Т. не е длъжник по изпълнителното основание, както и че по отношение на  изпълнителното основание, въз основа на което е издадена поканата, е изтекла петгодишна давност, по аргумент от чл.285 ал.1 АПК, затова актът не следва да се изпълнява.

Иска се прекратяване на принудителното изпълнение, а при евентуалност – отмяна на поканата за доброволно изпълнение.

Съдът приема от фактическа страна следното.

Със заповед № РД-14.200/15.02.2006 година на началника на дирекция за национален строителен контрол е наредено да бъде премахнат незаконен строеж представляващ пристройка към кафе-еспресо, приет за изпълнен от Л.И.Т. в УПИ VII-1458, кв.85 по плана на централна градска част, град Бургас, ул. „Силистра“ № 4. В заповедта е посочено, че съсобственици на УПИ VII-1458 и съществуващата в него жилищна сграда са Л.И.Т., П.И.Т., О.А.С. и К.А.Е.. Същата е влязла в законна сила на 24.07.2008 година (лист 23).

На 13.12.2014 година е издадена процесната покана с изх.№ ТП 41-00-996 на началник РО „НСК“ Бургас, РДНСК – Югоизточен район. Поканата е връчена на жалбоподателите на 19.12.2014 година (лист 5).

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното.

С процесната покана не се създават права и задължения за адресата, съответно не се засягат неговите законни интереси, тъй като тя има уведомителен характер.

Поканата за доброволно изпълнение няма самостоятелно действие, не попада в кръга на изброените в чл.294 от АПК актове и действия на органа по изпълнението, по отношение на които е допустим съдебен контрол, не подлежи на оспорване по съдебен ред, тъй като не поражда задължения за нейния адресат. С нея последният само бива уведомен, че има възможност доброволно да изпълни възникналото задължение. Поканата за доброволно изпълнение е процесуална предпоставка за преминаване към принудително изпълнение и предхожда изпълнителните действия на административния орган. Логично се налага извод, че същата не е действие на органа по изпълнение, поставяща началото на изпълнителния процес. Такива действия, в процесния случай, биха били протоколите относно начина, срока и стойността на принудителното изпълнение.

Съдът не може да прекрати изпълнителното производство, предвид нормата на чл. 282 ал.3 във връзка с ал.1 от АПК, от съдържанието на която може да бъде направен извод, че това правомощие е възложено на органа по изпълнението, който се произнася с постановление.

Доколкото поканата за доброволно изпълнение не е действие по принудителното изпълнение на акта, жалбата срещу нея следва да се остави без разглеждане, а делото да се прекрати.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Т. *** и Л.И.Т. ***, ж-к „Лазур“, бл. 102, против покана с изх.№ ТП-41-00-996/13.12.2014 година на началник РО „НСК“ Бургас, РДНСК – Югоизточен район.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 44/2015 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: