ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 26 януари 2011 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 26 януари 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело №  44 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от З.М.-*** против Заповед № ДК-09-21/16.12.2010 год. на началника на РДНСК Югоизточен район Сектор Бургас, с която, на основание чл.224, ал.5 от ЗУТ, е разрешено продължаването на строителните и монтажни работи на строеж – жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-8051, местността “Буджака”, землище на гр.Созопол.

         Възложител на строежа и собственик на недвижимия имот, в който се реализира процесния строеж е П. Г. М. ***.

         С разпореждане на съда от 11.01.2011 год. са дадени указания на жалбоподателката да обоснове правния си интерес от воденото оспорване.

         В изпълнение указанията на съда жалбоподателката е подала молба вх. № 471/19.01.2011 год., видно от която, жалбоподателката уточнява, че е собственик на съседния имот – УПИ ІІ-8051, местността “Буджака”, землище на гр.Созопол и в качеството си на собственик на съседен имот оспорва издадената заповед, като в тази връзка се позовава и на нормата на чл.39, ал.2 от ЗУТ относно необходимостта от съгласие на собствениците на съседни имоти в посочената хипотеза на закона.

         Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на правен интерес у жалбоподателката от воденото оспорване.

         Видно от изпратената административна преписка, от началник Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район е издадена Заповед № ДК-09-17/27.09.2010 год., с която е разпоредено спирането на всички видове строителни и монтажни работи на процесния строеж - жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-8051, местността “Буджака”, землище на гр.Созопол, изпълняван от възложителя П.Г.М..

         С обжалваната понастоящем Заповед ДК-09-21/16.12.2010 год. на началника на РДНСК Югоизточен район Сектор Бургас е разрешено продължаването на строителните и монтажни работи на процесния строеж, като видно от мотивите на административния акт, органът е приел, че са отпаднали предпоставките за спиране на строежа и са отстранени причините довели до наложената преди това забрана с предходно издадената заповед, като от възложителя е представен нов проект, съдържащ преработка по време на строителството на процесния строеж.

         Обжалваната заповед е издадена по реда и на основание чл.224, ал.5 от ЗУТ, като в производството по издаване на заповед по този ред не участват заинтересовани страни, а административното правоотношение се развива само между компетентния административен орган и лицето, в чиято полза се издава акта за вдигане на забраната – възложителя на строежа по смисъла на чл.161 от ЗУТ. В този смисъл, жалбоподателката М.-К., като собственик на съседен имот, няма качеството на заинтересована страна и не е активно легитимирана да обжалва процесната заповед и поради това жалбата й е процесуално недопустима за разглеждане.

         Ръководен от горните мотиви, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З. Н.М.-*** против Заповед № ДК-09-21/16.12.2010 год. на началник Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: