ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 30.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети март                                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 44  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Г.С.М. - редовно призован, се явява лично и с адв. Г. с пълномощно.

Ответникът – Кмет на Община Бургас - редовно призован, се представлява от юк. А. с пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът докладва жалбата от Г.М. против заповед № ЧР 1192/23.12.2009 г. на кмета на Община Бургас.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания - моля да допуснете при режим на довеждане двама свидетели, които да установят извършването на атестационната процедура и етапите й, как се провеждат междинните оценки, има ли в общината вътрешни правила, които да определят изпълнението на заданията и какви са критериите за оценка и има ли такива на работните планове. Свидетелите, които искаме да бъдат разпитани се казват А.С. и П.К., бивши служители на община Бургас, те са  работили заедно с жалбоподателя. Да се приеме преписката.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Г.: Участвали ли са исканите свидетели в процедура по атестация като упълномощени органи при извършването на атестацията?

 

ОТГОВОР НА АДВ. Г.:  Не, не са участвали, те са били служители на същата длъжност като жалбоподателя – старши инспектори в същия отдел.

 

ЮК. А.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Считам, че обстоятелствата, които ще се установяват с разпита на свидетелите са безспорно установени с приложените по административната преписка писмени доказателства и в тази връзка с разпита на свидетелите няма да се установят нови факти и обстоятелства. Второ, свидетелите не могат да дадат пояснения по извършената атестация, тъй като те нямат качество на контролиращ и оценяващ ръководител.

С оглед доказване качество на контролиращ ръководител, моля, да приемете заповед за назначаване на директора на Дирекцията „ООС” – представям заповед № ЧР 377/25.03.2008 г. на кмета на Община Бургас и длъжностна характеристика приложена към нея, както и заповед № ЧР 377/25.03.2008 г. на кмета на Община Бургас с приложена длъжностна характеристика към нея. С тези две заповеди ще доказвам компетентността на оценяващия ръководител и контролиращия ръководител, които са участвали при изготвянето на атестацията.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Г.: Оспорвате ли съдържанието на представения формуляр за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността, приложен по делото?

 

ОТГОВОР НА АДВ. Г.: Уважаеми г-н Съдия, оспорваме формуляра. Считаме, че междинна среща не е била провеждана. На единствената среща, която е била на 30.11.2009 г. се е извършило, само и единствено, подписването на междинната среща, която е следвало да бъде проведена на 19.06.2009 г.

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Подписа положен под жалбата Ваш ли е?

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Да, това е моя подпис.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Подписа на л.13 под графа „оценявам”, л. 14 и л. 16 „подпис на оценявания”, л. 17 „подпис на оценявания”, л. 18, л. 23 „получих заповедта”, на л. 24, л. 26, л. 28, л. 29, л. 30, л. 31 и л. 32, Ваши ли са подписите.

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Всички тези подписи са положени от  мен, имам два варианта на подписа – съкратен и пълен.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво още оспорвате във формуляра.

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Ще оспорвам, че датата на междинната среща, която е упомената, а именно 19.06.2009 г. не се е провела и въпросната дата е била положена на 30.11.2009 г.

 

Съдът констатира, че формуляра за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността оспорен от адв. Г. представлява официален документ, поради което доказателствената тежест за оспорването му е обвързана с притежаваната от него материална доказателствена сила, съгласно разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ГПК.

В този смисъл съдът намира, че не това е реда по който може да бъде опровергано съдържанието на документа.

Въпреки това, предвид данните за нарушение, и то съществени, на процедурата в рамките на административното производство, съдът счита, че следва да събере доказателства в тази насока, а именно да бъде призован и разпитан оценяващия ръководител - М.Г.Н., тъй като видно от формуляра, междинната среща на 19.06.2009 г. е оформена с подписите на М.Н. и жалбоподателя.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на формуляр за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността.

 

ПРИЕМА административната преписка, съгласно описа на л. 2 от делото.

 

ПРИЗОВАВА М.Г.Н. – н-к отдел управление на „ОС” в Община Бургас като свидетел за следващото съдебно заседание.

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит на свидетелите посочени от процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като с тях не могат да се докажат поддържаните аргументи за съществени процесуални нарушения. Тези свидетели не са участвали в атестацията на жалбоподателя като длъжностни лица и техните възприятия са неотнисими към настоящото производство.

 

ПРИЕМА заповед № ЧР 376 и ЧР 377 от 25.03.2008 г., ведно с длъжностни характеристики.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  18.05.2010 г.  от  15,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени, а свидетелят Н. да бъде призована.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: