ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 23.02.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и трети февруари                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 44 описа за 2009 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, Г.С. и Р.С., редовно уведомени, се явяват лично и се представляват от адв. К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Царево,  редовно уведомен, се представлява от адв. О., с днес представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните и заявеното от тях намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпилата от Г.С. и Р.С. жалба против заповед № 836 от 15.12.2008 г. на кмета на община Царево, с която е заповядано на жалбоподателите да премахнат обект „лятна кухня”, находяща се в УПИ ІІІ-505, кв. 22 по плана на гр. Царево, собственост на К.Я.Н., З. К.Н., Р.Ж.С. и Г.Г.С..

ДОКЛАДВА и направеното с жалбата до съда особено искане на основание чл. 217, ал. 2 от ЗУТ за спиране изпълнението на оспорената заповед на кмета на община Царево, тъй като за жалбподателите от предварителното изпълнение на заповедта биха настъпили непоправими щети и евентуалната отмяна на административния акт би се оказала безсмислена.

 

АДВ. К.: Поддържам искането. Считам, че едно такова спиране на предварителното изпълнение - разпоредбата на чл. 217, ал. 2 т. 9 от ЗУТ не спира изпълнението на обжалвания акт, но считам, че следва да бъде приложен чл.60, ал.1 от АПК и с оглед наведените в жалбата оплаквания да постановите спиране изпълнението на акта докато административния спор бъде решен. В крайна сметка самия административен орган би имал полза от такова определение, тъй като жалбата бъде уважена, а де факто обекта срещу който е насочена заповедта бъде премахнат, административния орган би следвало да носи отговорност за обезщетение. По отношение на жалбата по същество: поддържам жалбата на моите доверители и изложените подробно в нея оплаквания за съществени процесуални нарушения, за противоречие на материалния закон, разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК. Навеждам още едно оплакване за нарушение на процесуалните норми, а именно, че в хода на издаване на обжалвания акт комисията, назначена с нарочна заповед на кмета на община Царево, която е извършила проверката не е изследвала още една възможност – чл.195, ал.4  от ЗУТ. Представям и моля да приемете като доказателство по делото строително разрешение и строителен протокол за дадена строителна линия, както и одобрен проект със съответните екзекутиви на процесната постройка и постановление на прокуратурата да се образува досъдебно производство. Представям писмени доказателства с препис за ответната страна. Нямам други доказателствени искания на този етап.

АДВ. О.: Оспорвам искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Моля да го оставите без уважение, като позицията ми е принципна, тъй като настоящото искане не е скрепено с доказателства за евентуални имуществени вреди, които биха претърпели жалбоподателите в резултат на предварителното изпълнение, като техния размер е обуславящ за произнасянето на съда и в никакъв случай не може да се презумират за всеки един случай. Оспорваме и самата жалба като твърдим, че е налице хипотезата на чл.195, ал.5 от ЗУТ и в тази хипотеза административния орган разполага с преценка за целесъобразността коя от указаните мерки следва да приложи премахване, ремонт или преобразуване на конкретния обект. Вярно е, че в случая едно от основанията в мотивите за издаване на заповедта е липсата на разрешение за строеж.  В този смисъл съм съгласна, че издаването на това разрешение е основна предпоставка за произнасянето на това основание на административния орган, но неговата липса е индиция за това, че не са спазени изискванията на закона за разполагане на постройки на запълващото застрояване, какъвто е вида на процесната постройка. Считаме, че представените доказателства не опровергават констатациите за липса на строително разрешение, тъй като такова в случая се изисква, а що се отнася до постановлението за отказ за образуване на досъдебно производство същото е ирелевантно и следва не да бъде обсъждано като доказателство. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите приложени към жалбата до съда, тези изпратени като административна преписка от административния орган до съда, както и днес представените от адв. Костадинов описани по-горе в протокола писмени документи.

 

АДВ. К.: Моля да уважите направеното в жалбата особено искане.

АДВ. О.: Моля да отхвърлите искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта.

 

Съдът, по искането на жалбоподателите за спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспорената в настоящото съдебно производство заповед на кмета на община Бургас, съобрази следното:

 

С оспорената заповед № 836 от 15.12.2008 г., на основания чл.195, ал.5 от ЗУТ, е наредено на жалбоподателите премахване на собствения им обект „лятна кухня”, находящ се в УПИ ІІІ-505, кв. 22 по плана на гр. Царево.

Заповед, със съдържание като оспорената, е включена в приложното поле на чл.217, ал.1 от ЗУТ и подлежи на предварително изпълнение по силата на законова норма. В този случай административният орган не е нужно да излага фактически съображения, обуславящи някоя от материалноправните предпоставки на чл.60, ал.1 от АПК за допускане на предварително изпълнение. Жалбоподателите – адресати на заповедта, следва да обосноват необходимостта от спиране на допуснатото предварително изпълнение, като установят и докажат наличието на засягане на свой интерес, еднакъв по значимост с посочените в нормата на чл.60, ал.1 от АПК.

В случая молителите не са доказали такъв интерес, нито че от изпълнението на акта за тях биха настъпили непоправими вреди, които трудно биха могли да бъдат ревизирани. Жалбоподателите не са подкрепили твърдението си за неблагоприятни последици от изпълнението на оспорения акт, които трудно биха могли да бъдат поправени.

От друга страна, евентуалното настъпване на негативни последици от предварителното изпълнение на процесната заповед са обстоятелства, които не са относими към допуснатото по закон предварително изпълнение, тъй като не са от категорията на предпоставките, визирани в чл. 60 АПК.

По изложените съображения съдът намира особеното искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед за неоснователно, поради което и на основание чл. 166, ал. 3 от АПК, вр. чл. 217 от ЗУТ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателите за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на заповед № 836/15.12.2008 г. на кмета на община Царево.

Определението е обжалваемо с частна жалба пред тричленен състав на Върховен административен съд, чрез Административен съд – гр.Бургас,  в седмодневен срок, считано от днес.

 

         Съдът пристъпва към разглеждане на жалбата по оспорената заповед.

От съдържанието й, съдът констатира, че в нея е посочено, че процесния обект - предмет на заповедта, се намира в имот, съсобственост и на други лица, освен на жалбоподателите, които не са конституирани като заинтересовани страни по делото.

          По  делото не е представен и списък на заинтересованите страни по чл. 152, ал. 3 от АПК.

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни по делото К.Я.Н. и З.К.Н. с наличен от данните по административната преписка адрес: ***.

Препис от жалбата да се изпрати на новоконституираните страни, като им се укаже възможността в 14-дневен срок от получаването й да представят писмен отговор, към който могат да представят доказателства, с които те разполагат, както и да поискат да бъдат събрани допълнителни доказателства по делото.

УКАЗВА на ответника задължението му в 7-дневен срок считано от днес да представи списък на всички страни в производството по издаване на административния акт с посочване на адресите на които те последно са били призовани.

НЕ приключва събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.04.2009 г. – 14,30 ч., за която дата и час жалбоподателите и ответника редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Да се уведомят новоконституираните страни за насроченото съдебно заседание и да им се изпрати съобщение за указанията на съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: