Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       856                              27.04.2018 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                   2. ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретаря Й. Б., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 449 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Д.Т.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 71 от 16.01.2018 г., постановено по НАХ дело № 6105/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществено нарушение на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът се явява лично и поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-004664 от 08.11.2017 г., издадено от началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас, с което на основание на основание чл. 183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложена на касатора Д.Т.К. глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 104а от ЗДвП.

За да постанови този резултат, съдът е приел за установено по несъмнен начин от доказателствата по делото, че жалбоподателят е нарушил забраната, установена в нормата на чл. 104а от ЗДвП, с което е осъществил състава на нарушението по чл. 183, ал.4, т.6 от ЗДвП. Намерил е за недоказано възражението на жалбоподателя за наличие в автомобила на устройство, позволяващо използване на мобилния телефон без участие на ръцете му.

Според настоящия касационен състав, решението е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 13.09.2017 г. служителят на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас А.Г.И.се движел със служебен мотор по ул. „Транспортна“ в гр. Бургас. Около 12.25 часа същият спрял за проверка лек автомобил марка „Фолксваген“ с рег. № ***, управляван от касатора Д.Т.К.. Повод за проверката била констатация на полицейския служител, че К. държи мобилен телефон в ръката си. При тези фактически данни бил съставен срещу последния АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Нормата на чл. 183, ал.4, т.6 от ЗДвП изисква от обективна страна използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, при липса на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете на водача. В случая съставомерните елементи на това нарушение не са налице. Според изричното изявление на актосъставителя в съдебното заседание на 11.01.2018 г., същият не е възприел водача на автомобила да води разговор, а единствено е констатирал, че държи мобилен телефон в ръката си. Данни за воден от касатора разговор по мобилния телефон не се установяват и от останалите материали в преписката и в крайна сметка остава напълно неясно в какво се изразява приетото от наказващия орган „използване“ на мобилния телефон. В тежест на последния е да докаже в съдебното производство, че е налице съставомерно деяние, извършено от наказаното лице. Това процесуално задължение в случая не е изпълнено- нарушението не е установено по несъмнен начин с допустимите от закона доказателствени средства, поради което следва да се приеме, че касаторът е санкциониран неоснователно за посоченото нарушение. Като е стигнал до друг извод, БРС е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 71 от 16.01.2018 г., постановено по НАХ дело № 6105/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0769-004664 от 08.11.2017 г., издадено от началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Бургас, с което на основание на основание чл. 183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложена на Д.Т.К. с ЕГН ********** глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 104а от ЗДвП.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.