О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер     535/27.03.2017                      град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на двадесет и седми март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 449 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.66, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането по д стража.

Образувано е по жалба на М.Г.Б., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание Лишаване от свобода в Затвора – Бургас против заповед БС № 15/15.02.2017г., издадена от началника на Затвора – Бургас, с която е разпоредено на Б. да изтърпява наложеното наказание при общ режим в затворническо заведение от закрит тип. Иска се от съда да измени процесната заповед и да постанови изтърпяване на наказанието в заведение от открит тип.

Ответната страна – началникът на Затвора Бургас представя приложените към административната преписка писмени доказателства и прави възражение за недопустимост на оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, на който е изпратен препис от жалбата не изразява становище по оспорването.

След като се запозна със становищата на страните и с представените по делото писмени доказателства, съдът намира, че оспорването е процесуално недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.1 от ЗИНЗС първоначалният режим може да бъде заменен със следващия по-лек от началника на затвора след изтърпяване, включително със зачитане на работните дни, на една четвърт, но не по-малко от 6 месеца от наложеното или намаленото с помилване наказание, ако лишеният от свобода има добро поведение и покаже, че се поправя. Според ал.2 началникът на затвора се произнася с мотивирана заповед след вземане на становището на ръководителя на направлението за социална дейност и възпитателна работа, на заместник-началника по режимно-охранителната дейност или на началника на съответното затворническо общежитие относно поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието. Екземпляр от заповедта се връчва на осъдения срещу подпис и се изпраща на прокурора, осъществяващ надзор върху изпълнението на наказанието. Заповедта подлежи на оспорване с протест по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването й пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.

Анализът на цитираната правна норма обоснова извод, че преобразуващото право на оспорване е предоставено единствено и само на прокурора, който осъществява надзор върху изпълнението на наказанието. Законодателят не е предвидил възможност за обжалване на заповедта от лицето, посочено като неин адресат, поради което жалбата, подадена от него е процесуално недопустима.

Поради това, оспорването на М.Г.Б. трябва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Б., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание Лишаване от свобода в Затвора – Бургас против заповед БС № 15/15.02.2017г., издадена от началника на Затвора – Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 449/2017г. по описа на Административен съд– Бургас.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………