Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер  861/15.05.2015                    град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на шестнадесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

              Председател:   Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор А.Ч., като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 449 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, против решение № 20/22.01.2015г., постановено по НАХД № 491/2014г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 02-02024473/01.07.2014г. и наложената на „Хотелски комплекс Черноморец - БС” ЕАД със седалище и адрес на управление в *** имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.62, ал.1 от същия кодекс. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация – „Хотелски комплекс Черноморец - БС” ЕАД се представлява в процеса от адвокат П.. Представя писмени бележки.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас пледира за основателност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на „Хотелски комплекс Черноморец - БС” ЕАД със седалище и адрес на управление *** против наказателно постановление № 02-02024473/01.07.2014г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.62, ал.1 от същия кодекс. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Царево отменя наказателното постановление като приема, че АУАН е издаден и предявен в противоречие на чл.40, ал.1 и чл.43 от ЗАНН, както и чл.416, ал.3 от КТ.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

В настоящия случай е безспорно установено, че на 06.08.2013г. служители на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас извършват проверка в „Хотелски комплекс“ на жалбоподателя, находяща се в гр.Приморско, ул. „Съединение“ № 2. При проверката е установено, че лицето А.Ю. М. престира труд като „Миячка“ в обекта – попълнил е справка на основание чл.402, ал.1, т.3, чл.402, ал.2 от КТ и сам заявява, че работи в обекта като „миячка“ с работно време от 07-16 часа, с почивни дни събота и неделя и работна заплата в размер на 400 лева. В хода на проверката е установено също, че между „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД и А. М.е сключен граждански договор № 5/20.07.2013г., по силата на който последният се задължава да осъществява дейности по миене и чистене. В настоящият случая спорен е въпросът дали АУАН е предявен и връчен по предвидения за това ред.

Съгласно разпоредбата на чл.416, ал.6 от КТ установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в ЗАНН, доколкото с КТ не е установен друг ред. По отношение връчването на АУАН в чл.416, ал.2 от КТ е предвидено, че АУАН се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган по чл. 399, 400 и 401. От анализа на разпоредбата се установява, че АУАН се връчва на нарушителя лично срещу подпис и едва при невъзможност да му се връчи по този начин се връчва с изпращане по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В настоящият случай АУАН е изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като същата се е върнала с отбелязване „пратката не е потърсена от получателя“. В резултат на това е изготвено съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, като е посочено, че съобщението е поставено на таблото за съобщения в сградата на Дирекция „ИТ“ – Бургас на 26.05.2014г. и свалено на 04.06.2014 г. Не са представени доказателства от които да е видно, че е направен опит АУАН да бъде връчен лично на нарушителя, както предвижда разпоредбата на чл.416, ал.3 от КТ. От органа е предприето връчване директно по пощата, което е в противоречие с предвидения от законодателя ред по чл.416, ал.3 от КТ. Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е отменил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

            По изложените съображения, жалбата на административнонаказващия орган се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Административен съд - Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/22.01.2015г., постановено по НАХД № 491/2014г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление № 02-0204473/01.07.2014г., издадено от директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Бургас и наложената на „Хотелски комплекс Черноморец - БС” ЕАД със седалище и адрес на управление в *** имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………....................   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: ……………………............

 

 

 

         2……………………...........