Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1490             10.08.2012г.             град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимира Друмева

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 449 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.Д.Ч., ЕГН **********, в качеството й на началник отдел „Строителен контрол, въвеждане в експлоатация и незаконно строителство (СКВЕНС)”, дирекция „Устройство на територията” в Община Бургас; със служебен адрес гр.*** и адрес за призоваване и съобщения гр.*** (Дом на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД), ет.3, ст.37  против решение №72/17.01.2012г. постановено по НАХД №4369/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №85/10.11.2011г., издадено от директора на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ)  гр.Бургас, с което за нарушение на чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите (ЗВ) и на основание чл.200, ал.1, т.38 от ЗВ на касатора е наложена глоба в размер на 500 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.И. И., БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея и не ангажира нови доказателства.

Ответникът  - директорът на РИОСВ  гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е основателна, но по мотиви различни от изложените.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на К.Д.Ч. против наказателно постановление №85/10.11.2011г., издадено от директора на РИОСВ гр.Бургас, с което за нарушение на чл.46а, ал.2, т.2 от ЗВ и на основание чл.200, ал.1, т.38 от ЗВ на касатора е наложена глоба в размер на 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че съобразно представените писмени доказателства и показанията на актосъставителя, нарушението е безспорно установено.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

За да установи правилното прилагане на материалния закон първата инстанция следва да изясни фактическата обстановка по процесния казус, като събере относимите доказателства за тази цел. Това е така, защото чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН определя реда на разглеждане на административно наказателните дела - районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление или електронния фиш. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава дванадесета от АПК. Разпоредбата на чл.220 от АПК въвежда забрана за фактически установявания – касационната инстанция  преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение.

В настоящия случай районния съд не е събрал доказателства относно факти и обстоятелства от съществено значение за изясняване на спора,  като за наличието на същите може да се направи извод както от съдържанието на процесното наказателно постановление, така и от сезиращата го жалба. така например липсват доказателства дали в посочения от контролния орган УПИ ІІ-2,3,10,11,12,13 по плана на местност „Юртлука”, землище на с.Рудник, общ.Бургас действително е реализирано строителството на 53 жилищни и обслужващи сгради и 3 басейна. Твърди се съществуването на локална пречиствателна станция, без приложени доказателства в тази насока. По делото не са представени доказателства, че посочените строежи са действително въведени в експлоатация от Ч., а не от друго лице. Цитирани са 6бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация без по делото да е приложено нито едно от тях. Липсва длъжностна характеристика на касатора, от която да е видно, че същата има право да извършва въвеждане в експлоатация на строителни обекти. За оправомощаването на Ч. се посочва Заповед №188/27.01.2009г. на главния архитект на Община Бургас, която не е приложена по делото.  Фактът, че районният съд е събрал гласни доказателства под формата на свидетелски показания на актосъставителя не освобождава същият от задължението на АНО да представи събраните писмени такива, тъй като се касае за установяване на адм. нарушение въз основа на писмени доказателства, в който случай свидетелските показания за обстоятелствата съдържащи се в писмените документи се явяват негодни.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че решението на районния съд е неправилно, като приетото за установено нарушение напрактика е недоказано, поради което наказателното постановление следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №72/17.01.2012г. постановено по НАХД №4369/2011г. на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №85/10.11.2011г. на директора на РИОСВ гр. Бургас, с което на К.Д.Ч. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500,00 лева на основание чл.200, ал.1, т.38 от Закона за водите, за извършено нарушение на чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.